Voorlopig geen topsportlocatie Harinxmaland: Wachten op strategische visie voor Sneek als sportstad!

0

Sneek- Vandaag in de papieren GrootSneek een groot interview met wethouder sport Gea Wielinga en beleidsadviseur sport Andries de Jong. In het stuk gaat het ook over de ontwikkeling van een topsportlocatie op het Harinxmaland. Ondertussen is wel zo veel duidelijk geworden dat een dergelijk pretentieus project nog wel even op zich laat wachten.

“Er is wel een beeld op de bestaande sportvoorzieningen in Sneek, maar nog niet een strategische totaalvisie voor Sneek als sportstad van de toekomst. Welke sportvoorzieningen zijn gewenst voor nu en in de toekomst en waar kunnen die het beste worden gerealiseerd? Voor de stad Sneek als geheel is momenteel geen actuele ruimtelijke visie. Dit maakt het lastiger te beoordelen of dit voor het initiatief om tot een topsportlocatie op Harinxmaland de beste locatie is. Het nu nog overwegend agrarisch bestemde gebied van Harinxmaland westelijk van de spoorlijn zal in de toekomst andere bestemmingen krijgen. Een bestemming waarin gezondheid en bewegen een grote rol speelt is een goede mogelijkheid. De intentie van het plan past hier mogelijk in”, zo laat het college van B. & W.  van Súdwest-Fryslân weten.

Interview

Wethouder Gea Wielinga

“Op de burelen van de afdeling Sport van de gemeente Sudwest Fryslan is er de laatste jaren hard gewerkt aan een visie voor de komende jaren. Natuurlijk waren er tegelijkertijd actuele issues. Wat te denken van de investering in de Rolpeal in Workum, het stranden van de veelbesproken sportcarrousel in Sneek, de mogelijke sluiting van zwembad Vitaloo en de uitbreidingsplannen van de bespelers van sportpark Het Bolwerk, beide in Bolsward. Daarnaast nog de structurele problemen van LSC, de aanbevelingen van het rapport van adviesbureau Pim Mulier, de plannen van ONS Sneek en VC Sneek op Harinxmaland en de kunstgrasnotitie in wording? En dan zijn er ook nog eens factoren en maatschappelijke ontwikkelingen zoals ontgroening, vergrijzing, individualisering en de trend van de zich terugtrekkende overheid. Een gemeentelijke overheid die als gevolg van overschrijdingen binnen het sociale domein financieel lastige keuzes zal moeten maken. Redenen genoeg om verantwoordelijk wethouder Gea Wielinga en sportambtenaar Andries de Jong eens te bevragen naar de stand van zaken van de huidige hete hangijzers en om een vergezicht te schetsen voor de iets langere termijn. Dat leverde het volgende relaas op.

Wethouder Gea Wielinga en beleidsadviseur sport Andries de Jong maken een montere indruk op de regenachtige vrijdagochtend als de sportredactie aanschuift in het tijdelijk onderkomen van Wielinga in het oude notariskantoor. “ Gezien het omvangrijke bezuinigingspakket en de hiermee gepaard gaande ombuigingen mogen we erg tevreden zijn met het resultaat voor de sport en de cultuur”, start de wethouder met haar verhaal. Het zijn posten die in vergelijkbare bezuinigingsoperaties veelal niet ongemoeid blijven. We zijn er blij mee dat we zelfs gelden hebben vrij weten te maken voor nieuw investeringen, onder andere aan Het Bolwerk in Bolsward en de kleedaccommodatie van LSC”

Investeringen

Beleidsadviseur sport Andries de Jong

Andries de Jong: “In Bolsward vervangen we de kunstgrasmat van SC Bolsward en dat was nodig ook. Hij ligt er ruim tien jaar en tijdens de inspectie medio september werd het al duidelijk dat ie niet door de keuring gaat komen. We lopen dus enigszins vooruit op het rapport dat nog niet binnen is. Daarnaast voeren we nog enkele kleinere aanpassingen door. De problemen van LSC spelen al een tijdje. Over de nut en noodzaak van deze investering is vriend en vijand het eens. Het is een goede zaak dat we deze twee heikele problemen volgend jaar kunnen aanpakken.” Een ander “zwaar” onderwerp is dat, door de ontploffing van de sportcarrousel eind vorig jaar, hockeyclub SMHC nog steeds geen derde veld heeft.

Gea Wielinga: “Dat de voetbalclubs zijn afgehaakt is een jammerlijke zaak. We hadden al twee miljoen euro gereserveerd in het kader van de sportcarrousel. De helft daarvan heeft inmiddels een ander bestemming gekregen voor ons ontwikkelingsplan aan de IJsselmeerkust. Daar verwachten we ook een groter multipliereffect. Aan de andere kant: als de clubs volgende week bij mij op de stoep staan om alsnog samen te werken, dan zou ik me direct hard maken om dat bedrag weer “ terug te halen”.

Maar goed, daar heeft SMHC op dit moment niets aan. Die hebben, volgens de normen van de hockeybond recht op een derde veld. Zeer binnenkort zitten we weer om tafel met de club. We voelen de noodzaak. Toen we destijds het tweede veld lieten aanleggen was het. Oor ons en SMHC al duidelijk dat inde huidige setting geen derde veld mogelijk zou zijn. We zijn het echter met de club eens dat het derde veld er moet komen. We hopen binnen afzienbare tijd in gezamenlijkheid een oplossing te vinden.”

Ruitersportcentrum

Onlangs verschenen er berichten inde media dat het terrein van het te koop staande ruitersportcentrum aan de rondweg wellicht een goede optie zou zijn. Andries de Jong tempert op dat gebied de verwachtingen. “Kijk, de grond van de buurman ( lees Het Schuttersveld, red.) komt niet vaak te koop. Je moet dan planologisch en strategisch gezien eerst een visie ontwikkelen of de hockeyclub daar zou passen. Vooralsnog willen en kunnen we daarop niet vooruit lopen.” Iets wat wethouder Wielinga direct wat breder wil trekken. “ Dat geldt voor alle plannen zoals woningbouw en sportaccommodaties. VC Sneek en ONS Sneek zijn plannen aan het ontwikkelen op Harinxmaland om te komen tot een topsportlocatie. Dat ziet er mooi uit, maar ook hier geldt dat we eerst de overall visie willen ontwikkelen. Dus niet eerst de accommodatie en dan de visie. Daar gaat tijd overheen. Een topsportlocatie staat al langer op het verlanglijstje van de gemeente, maar dat kun je ook los zien van deze verenigingen.”

Platgooien van de Sneeker Sporthal

Sneeker Sporthal

Andries de Jong kent door zijn jarenlange contacten de gedachtenspinsels die in het Sneker sportwereldje leven. “ Er worden dan rekensommetjes gemaakt at de vrijkomende gronden van het Zuidersportpark en de Sneker Sporthal opleveren, maar planologisch gezien matcht dit niet met de huidige situatie. We hebben grond en plannen voldoende om woningen te bouwen de komende jaren en er bestaat ook nog zoiets als contingenten. Hetzelfde geldt voor het eventueel “ platgooien” van de Sneker Sporthal. De RSG gebruikt de hal de hele dag doordeweeks. Dat is ook een belanghebbende. Ze hebben zelfs ooit meebetaald aan de hal. Maar ik wil het niet te negatief trekken. We zijn enthousiast over de plannen, maar op korte termijn lijkt het ons heel moeilijk te realiseren.”

Gea Wielinga: “ Het mag misschien iets afwachtend over komen, maar zorgvuldigheid gaat te allen tijde voor snelheid. Maar als private investeerders de kar willen en kunnen trekken, zijn wij niet de partij die de deur dicht houdt. Maar nogmaals: in de juiste volgorde. Eerst de visie, dan haalbaarheid en locatie. Dat geldt ook voor voetbal, hockey en volleybal.” Andries de Jong: “ We zijn gewoon financieel gezien op onze hoede. Zo’n topsportlocatie exploiteren kost denk ik al gauw drie en half tot vier ton op jaarbasis. Dat is meer dan onze complete begroting voor deze zaken voor de hele gemeente.”

Gea Wielinga vertelt dat ook de ambitieuze plannen voor Het Bolwerk, met een kunstgrasveld op het dak van een nieuw te bouwen supermarkt op hun merites moeten worden bekeken. “ Ook hier is de planologische inbedding cruciaal. Binnenkort neemt de raad een besluit over de supermarktproblematiek van Aldi en Lidl in Bolsward. Dan kunnen we eventueel pas stapjes maken. Stel dat dit uitmondt in een gunstige uitslag voor de initiatiefnemers van het plan, dan komen er ook nog enkele praktische zaken om de hoek kijken. Wat gebeurt er met de opengevallen plaats. Wat betekent het plaatsen van acht lichtmasten op het dak van een supermarkt voor de aanblik van Bolsward als het donker is. Het zijn afwegingen waar je als gemeente mee te maken hebt.”

Niet alleen rozengeur en maneschijn

Sportpark Leeuwarderweg

Wielinga en De Jong zijn tevreden over het resultaat van de begrotingsgespekken in het College maar schromen niet de keerzijde van de medaille te benoemen. Gea Wielinga: “Daarin zijn we uiteraard ook transparant over. Per 2021 stopt de subsidie aan zwembad Vitaloo in Bolsward. In onze visie hebben we één zwembad teveel in onze gemeente. Daar verbinden we nu dus conclusies aan. Ook zullen we financieel onze handen aftrekken van drie voetbalvelden. Hiermee lopen we vooruit op de uitkomsten van het rapport van de Pim Mulier adviesgroep.” Andries de Jong: “We hadden het als afdeling Sport liever andersom gedaan. Eerst de rapportage en dan de beslissing. We  hebben echter gemeend de bezuiniging nu reeds in te boeken.

We rekenen circa tien mille per grasveld voor onderhoud en een renovatie eens per tien jaar. We moeten nog een keuze maken om welke velden het gaat. Het betekent overigens niet dat die velden per direct worden opgeheven. We zullen alleen onze bemoeienissen met dat veld beeindigen. Ook voeren we een restrictief beleid qua kunstgras. We hebben er nu vijftien in de gemeente en dat aantal zal niet worden uitgebreid. Onlangs belde de voorzitter van vv Arum mij met de vraag of er een nieuw kunstgrasveld mogelijk was. Het antwoord was kort en bondig: “nee”. Dat vond ie niet prettig maar wel duidelijk.

Ontwikkelingen op middellange termijn

Zuidersportpark Sneek

Als je het over ontwikkelingen voor de middellange termijn spreekt dan is dat samen te vatten in een aantal hoofdpunten. Samenwerken waar mogelijk is, zowel in de dorpen als in de steden. Grootschaliger denken en we zullen nog duidelijker maken dat de gemeente er niet is om individuele problemen op te lossen.” Gea Wielinga: “Hoe het in onze visie moet zie je bijvoorbeeld in Koudum. Daar heb je omnivereniging Oeverzwaluwen die, waar mogelijk, de krachten bundelt, of het nu turnen, volleybal of voetbal betreft. Ook in Workum bij de Rolpeal zie je de samenwerking mooi tot uiting komen. De stichting daar is erin geslaagd om de sportaccommodatie mooi binnen budget te realiseren. De meerkosten waren volledig toe te schrijven aan de infra, en die valt binnen ons taakgebied. In Workum kan meer jaren en jaren vooruit.

Maar om nog even terug te komen op samenwerken tussen verenigingen: al vroeger een wethouder of burgemeester op werkbezoek ging naar buurt- dorps- of sportverenigingen ging het altijd over woningbouw, verkeer en veiligheid en dergelijke. Nu staat het “vrijwilligersprobleem” altijd bovenaan het lijstje. Het is een maatschappelijk fenomeen. Een ontwikkeling die zich de komende jaren steeds nadrukkelijker zal manifesteren. De gemeente is zich daarvan bewust.”

Andries de Jong besluit: “De gemeente heeft niet de “macht” en zeker ook niet de wil om het clubs moeilijk te maken of bepaalde dingen af te dwingen. Het enige wat we kunnen doen is het staken van het faciliteren van zaken die niet in het beleid passen. Dat dit soms nare gevolgen kan hebben, beseffen we ons goed. Ik sluit bepaald niet uit dat er in enkele gevallen ook over “de eigen schaduw heengestapt zal moet worden. Misschien geldt dat nog wel meer voor de binnensporten dan de buitensporten.”

Interview Gerard van Leeuwen

Foto’s Henk van der Veer, Laura Keizer

 

 

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend