Súdwest-Fryslân presenteert begroting van ‘útfiering en realisme’

Politiek
Afbeelding

SNEEK - Súdwest-Fryslân zet de ingezette koers voort. De ambities die het bestuur bij de start van de bestuursperiode in 2022 heeft uitgesproken, komen terug in de sluitende programmabegroting voor 2024. 

Tegelijkertijd kijkt de gemeente ook al twee stappen vooruit naar het ravijnjaar in 2026, waarin zoals het nu lijkt, door het Rijk flink zal worden gekort op de Rijksbijdrage voor gemeenten.

De tweede begroting van de huidige bestuursperiode 2022-2026 bedraagt 332 miljoen euro en is sluitend. Daarmee ziet de gemeente de mogelijkheid om door te gaan met de uitvoering van de acties die het afgelopen jaar al in gang zijn gezet. Voorbeelden hiervan zijn SWF Tichtby, de verduurzaming van lokale voorzieningen, het bouwen van woningen en de lokale Energieagenda.

“By de start fan dizze bestjoersperioade hawwe we oanjûn dat we der wêze wolle foar ús ynwenners, ús ûndernimmers en foar de maatskiplike organisaasjes. We bliuwe hjir fol op ynsetten mei dizze begrutting” laat Henk de Boer, wethouder Financiën weten.

Perspectief voor de toekomst

De programmabegrotingen van de afgelopen jaren lieten een positief beeld zien, en ook voor 2025 ziet het er gunstig uit. De gemeente voorziet wel een gat in de begroting voor 2026 en 2027. Het landelijk beeld is dat de gemeenten met 3 miljard worden gekort. Dit betekent dat er voor die jaren een fors tekort in onze begroting zichtbaar is. Daarbij krijgt de gemeente steeds meer rijkstaken toegeschoven, waarvoor op dit moment nog geen compensaties door het rijk beschikbaar worden gesteld.

“Dêr meitsje wy ús soargen oer. Soargen dy’t wy sels rjochting it Ryk uterje, mar ek as kollektyf troch ûnder oaren de VNG. Tagelyk wachtsje wy net oant it minne waar ús oerkomt. Wy riede ús ta op balstjurrich waar, mar mei goede stoarmklean,” licht wethouder De Boer toe.

Scenario’s in beeld brengen

Daarom gaat Súdwest-Fryslân scenario’s uitwerken om zich voor te bereiden op de mindere periode die er mogelijk aankomt. Met behulp van scenario’s worden keuzes voorgelegd aan de raad om ook in de toekomst het huishoudboekje gezond te houden. Ondanks de onzekerheden wil de gemeente met een positieve én realistische blik naar de toekomst kijken. In 2024 mogen inwoners van Súdwest-Fryslân verwachten dat de gemeente verder gaat met het verwezenlijken van de ambities en met het doorpakken op de grote opgaven, zoals het zorglandschap, waaronder jeugdhulp, bestaanszekerheid, de energietransitie, de woningbouwopgave en verkeersveiligheid.

Gemeenteraad beslist in november over de programmabegroting

De gemeenteraadwordt woensdagavond uitvoerig bijgepraat over de programmabegroting van 2024. Op 2 november staat de programmabegroting op de agenda van de gemeenteraad.