Vertrekkend raadslid Scholtanus (PvdA) neemt zetel mee

Politiek
Afbeelding

SUDWEST-FRYSLAN - De fractie en het afdelingsbestuur van de PvdA in Súdwest-Fryslân zijn onaangenaam verrast door het vertrek van Pieter Jan Scholtanus. Het voormalig lid kan zich niet vinden in de keuzes van de landelijke PvdA. Scholtanus neemt zijn zetel mee, ondanks een ondertekende erecode bij de installatie in de raad.

Fractievoorzitter Marijke Roskam vindt het meenemen van een zetel een gebaar van minachting naar heel veel overtuigde PvdA-kiezers in Súdwest-Fryslân. “It mei. Mar moreel fine wy it allegear skande. Pieter Jan hie sels rûn de 100 stemmen. Sa’n sit yn de ried stiet foar mear as 1000 stemmen. Dat betsjut dat hy strjitten fol kiezers yn de steek lit.” Het vertrek heeft zonder overleg en persoonlijke gesprekken plaatsgevonden. “We waarden op in middei belle en dat wie it. At jo in skoft mei elkoar ûnderweis binne docht dat sear.”

Naar eigen zeggen heeft Scholtanus altijd prettig gewerkt met de lokale PvdA-fractie. Daarom is het volgens Roskam zonde dat hij vertrekt met een zetel.  “We dogge yn dizze gemeente sokke goeie dingen op it mêd fan earmoedebelied, gelike kânsen, betelber wenjen foar elkenien en de lokale foarsjennings op oarder hâlde. Dat hiene we leaver mei ús komplete team dien. We gean fol enerzjy en read fjoer fierder en hoopje op in fatsoenlike gearwurking mei Pieter Jan yn de ried.”