FNP stapt niet in het college van Súdwest-Fryslân

0

Sneek-Nu duidelijk is dat D66 zal aansluiten bij de huidige coalitie van CDA, VVD en GroenLinks, komt de FNP met de volgende verklaring: “FNP Súdwest-Fryslân hat der foar keazen net diel te nimmen oan it kolleezje fan CDA,VVD en Grien Links. It stânpunt fan de FNP is dat je altyd serieus neitinke moatte oer bestjoerlike ferantwurdlikens. De FNP hat hjirop twa kear mei de sittende koalysje om tafel sitten, dat gie konstruktyf en yn goede sfear. De FNP-fraksje hat de foar- en neidielen fan koalysjedielname op in rychje setten.

Fraksjefoarsitter Corrie Bergstra: “We hawwe de konklúzje lutsen dat no ynstappe net it goede momint is”.

De FNP wol nei de folgjende ferkiezingen graach fan it begjin ôf, oan koalysjefoarming meidwaan;om in akkoard mei elkoar op te stellen wêr’t de FNP útgongspunten goed yn nei foaren komme.

Foto: Omrop Fryslân

 

 

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend