De klok yn’e tsjerketoer fan Goaiīngea slacht en liedt wer!

0

Goaiīngea- De klok yn’e tsjerketoer fan Goaiīngea slacht en liedt wer! It bestjoer fan de Stichting Kergebouw Goënga wol oan dit heuchlike feit oandacht skinke op 23 novimber o.s. om 4 oere middeis yn de tsjerke. Elkenien wurdt útnoeg om dȇrby oanwȇzich te wȇzen.

It programma sjocht der út as folgjend út

 Wolkomstwurd mei in:

Koarte Utlis oer de klok en it oerwurk.

Oargelspyljen troch Arne Janse van Rensburg.

Betinking fan de ferstoarnen yn’e tiid dat de klok net lette, troch it foarlȇzen fan harren nammen.

Rûngong om it tsjerkhȏf ûnder it lieden fan de klok.

Meiīnoar in bakje kofje yn’e Kosterij.

 

 

 

 

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend