Het regent weer lintjes in Súdwest-Fryslân: deze veertien inwoners ontvangen koninklijke onderscheiding

0

Sneek – Het regende vanochtend als vanouds weer lintjes in de Martinikerk in Sneek. Maar liefst 15 inwoners uit Súdwest-Fryslân kregen een lintje opgespeld door burgemeester Jannewietske de Vries. Drie van hen werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, de andere elf werden Lid.

De dag voor Koningsdag is traditiegetrouw de dag van de lintjesregen. Deze dag krijgen de burgers een koninklijke onderscheiding, omdat zij veel hebben betekend voor de samenleving  door de jarenlange vrijwilligerswerk dat ze hebben gedaan, de activiteiten die ze hebben georganiseerd voor de buurt of bijzondere initiatieven die ze belangeloos zijn gestart.

De traditie vraagt dat de mensen onder valse voorwendselen en met smoesjes naar de kerk worden gelokt. Zo dacht iemand vandaag bij aanvang dat het ging om een presentatie van zijn zoon en dacht de ander een afspraak te hebben met een medebestuurslid. Echter blijkt bij binnenkomst in de kerk al snel en bij het plaatsnemen op de voorste rij stoelen, dat het gaat om iets heel anders.

Met de woorden ‘Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau’ kregen de 15 gedecoreerden de versierselen opgespeld die horen bij de benoeming.

De heer Tjeerd de Boer uit Sneek, 79 jaar
De heer De Boer is bij Koninklijk besluit benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Aanvullende informatie:

 • was in 1970 oprichter en tot 1992 voorzitter van Stichting Croonenburgh in Sneek;
 • was 25 jaar (1973-1998) bestuurslid van de Vereniging van Christelijk Basisonderwijs te Sneek;
 • was 27 jaar voorzitter (1984-2011) van Stichting Vrienden van Drum- en showband Advendo te Sneek;
 • is vanaf 1986 penningmeester van de Districtsraad Fryslân van Stichting 1940-1945 en penningmeester van Stichting Sneek 1940-1945;
 • organiseerde van 1993 tot 2017 de zgn. damesvakantieweken voor weduwen van de omgekomen personen uit het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog;
 • was 13 jaar (2002-2015) landelijk vertegenwoordiger van Stichting Sneek 1940-1945;
 • is vanaf 2009 bezorger van het maandelijkse magazine van de PCOB, afdeling Sneek;
 • is vanaf 2015 archivaris van oorlogsgraven en – monumenten te Sneek. Dit archief zal, na opschoning, overgedragen worden aan Tresoar.

 De heer Folkert Sijbrandij uit Bolsward, 59 jaar.
De heer Sijbrandij is bij Koninklijk besluit benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Aanvullende informatie:

 • was 7 jaar (1985-1992) bestuurslid/voorzitter van Dorpsbelang Hidaard;
 • was 10 jaar (1990-2000) keurmeester bij de veekeuring in Workum;
 • was 6 jaar (1992-1998) bestuurslid/voorzitter CDA voormalige gemeente Littenseradiel;
 • was 16 jaar (1998-2014) redactielid van de dorpskrant ‘Terpfynsten’, Hidaard;
 • is vanaf 1998 vaste columnist van de dorpskrant ‘Terpfynsten’, Hidaard;
 • is vanaf 1998 voorzitter van de Slachteadviesraad ter voorbereiding op de Slachtemarathon die vanaf 2000 eens per vier jaar wordt georganiseerd;
 • is vanaf 2000 voorzitter van de begrafenisvereniging ‘de Laatste Eer’, Hidaard;
 • was 16 jaar (2000-2016) lid van de feestcommissie van diverse activiteiten in Hidaard;
 • is vanaf 2000 bestuurslid van de toneelvereniging ‘Oefening Kweek Kunst’ (OKK) in Hidaard;
 • speelde de hoofdrol in de gelijknamige musical Simson;
 • is vanaf 2007 dorpscabaretier;
 • is schrijver van de succesvolle theaterproductie ‘Elk Sines’, het levensverhaal van de eigenaars van dorpscafé De Klieuw, nabij Hidaard;
 • was 3 jaar (2011-2014) betrokken bij de Blauwe Toer.
 • vanaf 2014 schrijver/vertaler Muziektheater IJlst.

 De heer Meijert Gerard (Mark) de Waard uit Sneek, 73 jaar.
De heer De Waard is bij Koninklijk besluit benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Aanvullende informatie:

 • Was 3 jaar (1969-1972) voorzitter van Tafeltennisvereniging Smash ’69 te Eenrum;
 • Was 2 jaar (1974-1976) voorzitter van de PvdA, afdeling Drachten;
 • Was 2 jaar (1975-1977) secretaris van het politieke team Anne Vondeling (PvdA);
 • Is vanaf 1975 vrijwilliger bij Wadloopcentrum Pieterburen: secretaris (1978-2000); vanaf 2006 penningmeester, wadloopgids en lid van de bootcommissie en vanaf 1975 lid van de opleidingscommissie;
 • Was 4 jaar (1976-1980) bestuurslid (vice-voorzitter) van het gewest Fryslân van de PvdA;
 • Was 3 jaar (1987-1990) voorzitter van de Stichting Kinderopvang Sneek en betrokken bij de fusie van drie kinderopvanglocaties;
 • Was 4 jaar (1998-2002) voorzitter van de Stichting Pronkkamer; met Europese subsidie opgezet ontwikkelings- en samenwerkingsverband van eigenaren en B&B’s in monumentale boerderijen in Friesland en Groningen;
 • Was van 2002-2006 en 2008 t/m 2010 raadslid van de voormalige gemeente Sneek;
 • Was in 2002 medeoprichter en t/m 2010 voorzitter van Stichting Neerlands Goed;
 • Was in 2002 oprichter en t/m 2015 voorzitter van Stichting Ontwikkelingswerk Derde Wereld;
 • Was 3 jaar (2011-2014) fractie-assistent en plaatsvervangend commissielid van de PvdA in de gemeente Súdwest-Fryslân;
 • Was 6 jaar (2011-2017) vrijwilliger bij Natuurvrienden De Hondsrug te Noordlaren;
 • Was in 2017 raadslid van de gemeente Súdwest-Fryslân.

 De heer Auke Buren uit Workum, 69 jaar
De heer Buren is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Aanvullende informatie:

 • was 10 jaar (1970-1980) bestuurslid/secretaris van de Nederlandse Volleybal Bond (NevoBo) en richtte het rayon Zuidwest-Fryslân op;
 • was 20 jaar (1980-2000) scheidsrechter bij volleybalvereniging Workum;
 • is vanaf 1984 bestuurslid van de Kaatsvereniging in Workum;
 • is vanaf 1990 penningmeester/manager van sporthal De Rolpeal in Workum;
 • was 11 jaar (1998-2009) penningmeester van Plaatselijk Belang Workum en verzorgde ook de Nieuwsbrief;
 • was 5 jaar (2012-2017) baliemedewerker bij VVV Workum;
 • is vanaf 2014 onderhoudsvrijwilliger van de begraafplaats Zalige Titus Brandsmaparochie in Workum.

De heer Jan Douma uit Oppenhuizen, 72 jaar
De heer Douma is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Aanvullende informatie:

 • was 3 jaar (1990-1993) voorzitter van het Shantykoor Top en Twel;
 • is vanaf 1990 vrijwilliger bij en lid van de visserijcommissie van de Interkerkelijke Stichting Ethiopië/Eritrea (ISEE). Tot 1993 werden boten voor de visserij in Nederland gebouwd en vervoerd naar Ethiopië. Sinds 1993 worden, onder zijn leiding, de boten in Ethiopië gebouwd. Ook geeft hij de plaatselijke bevolking training over het onderhoud van de boten en de motoren. Hij is ontwerper van de ambulanceboot die zieken naar de vaste wal brengt. Hij houdt bij diverse verenigingen lezingen en videopresentatie over zijn vrijwilligerswerk en zamelt geld in voor zijn project in Ethiopië;
 • is vanaf 1995 vrijwilliger bij dorpskrant ‘De Twilling’ en de website van Top en Twel, Oppenhuizen en Uitwellingerga.

Mevrouw Saskia Eringa-Rijpma uit Wommels, 55 jaar
Mevrouw Eringa-Rijpma is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Aanvullende informatie:

 • was 4 jaar bestuurslid (1989-1993) en 4 jaar secretaris (2006-2010) van Dorpsbelang Kûbaard;
 • was 5 jaar (1993-1998) redactiemedewerker van de dorpskrant ‘Sicht op Kûbaard’;
 • was in 1996 lid van de reüniecommissie van de basisschool in Kûbaard;
 • was 4 jaar (1998-2002) penningmeester van het schoolbestuur van de school ‘De Reinbôge’ in Kûbaard;
 • was 10 jaar (1998-2008) vrijwilliger bij Kaatsvereniging ‘Us Nocht’ in Kûbaard;
 • was 3 jaar (2002-2005) vrijwilliger bij de ‘Spulwike’, de jaarlijkse speelweek voor kinderen uit de voormalige gemeente Littenseradiel;
 • is vanaf 2002 kerkrentmeester van de PKN gemeente en was in 2016/2017 vrijwilliger bij de oliebollenactie;
 • is vanaf 2002 wijkcoördinator voor het Diabetesfonds in Kûbaard;
 • was in 2007/2008 lid van de reüniecommissie van diverse verenigingen in Kûbaard;
 • was in 2011 commissielid voor de presentatie bij het tv-programma Omrop Fryslân ‘Doch it foar dyn doarp’;
 • is vanaf 2011 voorzitter van de begrafenisvereniging ‘De Laatste Eer’ in Kûbaard;
 • was 3 jaar (2014-2017) vrijwilliger bij de Kerstcommissie in Kûbaard;
 • is vanaf 2014 voorzitter van Stichting ‘WIEK’ in Kûbaard (bevordert duurzame energie in het dorp);
 • was in 2016/2017 lid van de commissie restauratie van het kerkorgel in Kûbaard.

Mevrouw Geertje Kuiper-Bergsma uit Sneek, 82 jaar.
Mevrouw Kuiper-Bergsma is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Aanvullende informatie:

 • was 17 jaar (1986-2003) vrijwilliger en medeorganisator van de oecumenische kerkdienst ‘Zingen in de Zuider’ (kerk) in Sneek;
 • was 26 jaar (1988-2014) ouderling bij de Protestantse kerk in Sneek;
 • was 10 jaar (1988-1998) balloteur bij het Echte Bakkersgilde;
 • is vanaf 1998 vrijwilliger bij de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden;
 • is vanaf 2001 vrijwilliger bij de Rommelmarkt in Sneek;
 • is vanaf 2006 lector bij de PKN gemeente in Sneek;
 • was 7 jaar (2007-2014) vrijwilliger bij de Kerstnachtdienst;
 • is vanaf 2008 gastvrouw bij de Grote- of Martinikerk in Sneek;
 • was 9 jaar (2010-2019) vrijwilliger bij het koffieschenken na afloop van de kerkdiensten;
 • was 8 jaar (2011-2019) vrijwilliger bij de Voedselbank Sneek-Wymbritseradeel.

Mevrouw Petronella Siebrigje (Nel) Popma-Hoekstra uit Blauwhuis, 71 jaar.
Mevrouw Popma-Hoekstra is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Aanvullende gegevens:

 • is vanaf 1968 actief lid van het Caecilia koor in Blauwhuis;
 • is vanaf 1968 coupeuse bij de Sint Vitusparochie te Blauwhuis;
 • was 8 jaar lid van het parochiebestuur van de Sint Vitusparochie in Blauwhuis;
 • is vanaf 2008 lid van de bezoekersgroep aan parochieleden;
 • was 21 jaar (1968-1989) vrijwilliger en secretaris (1977-1989) van carnavalsvereniging ‘De Fyfkes’ in Blauwhuis;
 • is vanaf 1982 vrijwilliger/beheerder bij het Jeugdhuis Siesa in Blauwhuis;
 • is vanaf 1993 vrijwilliger bij het verzorgingshuis Teatskehûs in Blauwhuis;
 • was vele jaren mantelzorger voor een aantal familieleden;
 • heeft bijna 30 jaar voor de apotheek in Bolsward een medicijndepot aan huis en brengt indien nodig ook medicijnen bij de dorpelingen thuis.

De heer Sjirk Antonius (Sjekkie) Rolsma uit Makkum, 69 jaar.
De heer Rolsma is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Aanvullende informatie:

Had/heeft de volgende functies bij Voetbalvereniging Makkum:

 • was 10 jaar (1970-1980) trainer van het eerste elftal;
 • was 2 jaar (1986-1988) lid van het jeugdbestuur;
 • was 3 jaar (1987-1990) jeugdtrainer;
 • was in 1986 medeoprichter van het clubblad ‘de Braakbode’ en tot 2003 redactielid en bezorger;
 • was 3 jaar (1994-1997) keepertrainer;
 • was 1 jaar (1996/1997) coach van het derde elftal;
 • was 4 jaar (1998-2002) organisator van de scheidsrechterscursus;
 • was in 2005 oprichter en tot 2009 lid van de technische commissie;
 • was 8 jaar (2008-2016) lid van het hoofdbestuur;
 • is vanaf 2008 jeugdtrainer;
 • is vanaf 2008 wedstrijdsecretaris;
 • is vanaf 2009 medewerker van dienst en aanspreekpunt voor vrijwilligers, scheidsrechters en teams;
 • is vanaf 2011 vrijwilliger onderhoud gebouwen en velden;
 • is vanaf 2012 medewerker kantinedienst;

Overige activiteiten:

 • is vanaf 1972 vrijwilliger bij en actief lid en voorzitter van de nazorg- en eierzoekgezelschap c.q. vriendenclub ‘It Dûkte Aike’;
 • was bijna 30 jaar (1982-2011) keurmeester van de hoofdklassepartij kaatsen tijdens de jaarlijkse ‘Makkumer Merke’;

–     vanaf 1986 oprichter en organisator van de jaarlijkse Trimloop van Makkum;

 • was 4 jaar (1990-1994) vrijwilliger bij de voormalige voetbalvereniging RES in Bolsward;
 • is vanaf 2005 vrijwilliger bij de kaatsvereniging Makkum en voorzitter van de sponsorgroep ‘de Club van 25’;
 • is vanaf 2008 wedstrijdleider van de herencompetitie, lid barcommissie en lid van de veldlegcommissie bij de kaatsvereniging Makkum;
 • is vanaf 2016 vrijwilliger bij Verzorgingshuis Avondrust in Makkum.

De heer Jacob (Jaap)  Roorda uit Witmarsum, 74 jaar.
De heer Roorda is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Aanvullende informatie:

 • was 15 jaar (1973-1988) penningmeester en voorzitter van personeelsvereniging Amusement Vereniging Rijks Ambtenaren;
 • is vanaf 1985 bestuurslid en voorzitter (1990) van de Post Actieve Douane;
 • was 20 jaar (1989-2009) diaken bij de PKN gemeente in Leeuwarden;
 • is vanaf 2008 wijkheer en ouderling (2011) bij de PKN gemeente in Witmarsum, Pingjum en Zurich;
 • is vanaf 2013 gastheer bij het bezoekerscentrum van het Kazemattenmuseum te Kornwerderzand;
 • is vanaf 2015 vrijwilliger bij verzorgingshuis Aylva State in Witmarsum;
 • is vanaf 2018 bestuurslid van de Postactieven van de Belastingdienst in Apeldoorn.

 De heer Theunis Kuindert (Theo) Ruis uit Sneek, 66 jaar.
De heer Ruis is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Aanvullende informatie:

Had/heeft de volgende functies bij de Vereniging Oranje Sneek:

 • vanaf 2000 medeorganisator van de lustrumvieringen van de Nationale Bevrijdingsdagen;
 • is vanaf 2009 bestuurslid en medeorganisator van de festiviteiten rondom de jaarlijkse Koningsdag;
 • was 8 jaar (2009-2017) medeorganisator van het Koningsnachtconcert;
 • was in 2012 medeorganisator van het landelijk congres in Sneek voor Oranjeverenigingen;
 • was in 2015 medeorganisator van het Bevrijdingsconcert.

Overige activiteiten:

 • was 13 jaar (1975-1979 en 1991-2000) vrijwilliger en badmintontrainer bij Wijkvereniging De Spil in Sneek, medeorganisator van o.a. het Bloementoernooi;
 • was 4 jaar (1978-1982) vrijwilliger bij Atletiekvereniging Horror ’47 in Sneek;
 • was 17 jaar (1991-2008) bestuurslid van Vereniging Sneeker Zakenlieden, Ondernemend Sneek en was betrokken bij de zgn. Landenweken;
 • is vanaf 1992 vrijwilliger bij en hoflid en bestuurslid (2011-2017) van Carnavalsvereniging ‘De Oeletoeters’ in Sneek. Was in 1993 Prins Carnaval, voorzitter van de Raad van Elf (2005-2011) en een aantal jaren lid van het vorstendom. Sinds 2005 voorzitter van de optochtcommissie;
 • was in 1996 medeoprichter van de Sneker Badminton Club en begeleidde jeugdleden;
 • is vanaf 2003 penningmeester en voorzitter van de Centrale vereniging voor Ambulante Handel in Zuid-Friesland.

De heer Grieto Schuster uit Sneek, 75 jaar.
De heer Schuster is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Aanvullende informatie:

Had/heeft de volgende functies bij Voetbalvereniging Sneek nu Voetbalvereniging Sneek Wit Zwart Boso Sneek:

 • was 8 jaar (1968-1976) lid van de jeugdcommissie;
 • was 3 jaar (1970-1973) jeugdleider bij de pupillen;
 • was 4 jaar (1972-1976) trainer/coach van de B- en C- junioren;
 • was 12 jaar (1976-1988) voorzitter van de jeugdcommissie;
 • was 12 jaar (1976-1988) barmedewerker;
 • was 2 jaar (1983-1985) lid van de jubileumcommissie;
 • was 3 jaar (1989-1992) leider van het seniorenteam Sneek;

Overige activiteiten:

 • Was 10 jaar (1989-1999) secretaris, 6 jaar (2000-2006) vrijwilliger en sinds 2014 opnieuw secretaris van wijkvereniging ’t Eiland te Sneek;
 • Is vanaf 2006 wedstrijdleider en vanaf 2011 secretaris van biljartvereniging Cruyce-Broeders te Sneek;
 • Is vanaf 2015 wedstrijdleider bij bridgeclub ‘De Schuttersheuvel’ te Sneek.

Echtpaar Dirk Eeltje (Dirk) Tamminga, 75 jaar en Johanna (Hannie) Tamminga-Kamstra, 72 jaar uit Makkum.
De echtelieden Tamminga-Kamstra zijn beiden bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Aanvullende informatie:

 • waren 30 jaar (1988-2018) lang de organisatoren van de Kerst-Zing-Mee in Makkum;
 • zijn vanaf 1988 vrijwilliger bij verzorgingshuis Avondrust in Makkum als organisatoren van de maandelijkse zangavond;
 • waren 17 jaar (1990-2007) vrijwilliger bij de Stichting Vluchtelingenzorg Wûnseradiel;
 • waren 5 jaar (2001-2006) organisatoren van een ontmoetingssamenkomst voor asielzoekers in de Baptistenkerk in Makkum.

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend