In 100.000 liter ko by de famylje Schaap yn Turns

0

Turns-In 100.000 liter ko yn Turns bij de famylje Haye Schaap! Soks is fansels in foto wurdich en in plakje op de site fan GrootSneek. Lokwinske!

Heit Joast, ek altyd boer west, mei syn frou binne mar wat grutsk op dizze prestaazje.

Foto’s Henk Bootsma

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend