Statenfractie PvdA stelt vragen over SWF en potverteren

0

LEEUWARDEN – De PvdA fractie binnen de Friese Provinciale Staten is er niet gerust op dat het vermeende 'potverteren' door de vijf nieuwe Sudwest Fryslân gemeenten van de baan is. en heeft vragen gesteld aan het college van gedeputeerde Staten over dit onderwerp. Onderstaand de integrale tekst.

Half november konden we uit de media vernemen dat het College de gemeenten in de Súdwesthoeke verweten aan het potverteren te zijn. Zeer recent mochten we ook uit de media vernemen dat de brief over het potverteren min of meer ingetrokken is en dan meer meer dan meer min. Omdat deze gang van zaken ook gevolgen zou kunnen hebben voor eventueel nog volgende herindelingen, de volgende informerende vragen:

Vragen

 1. Kloppen deze berichten in de media?
 2. Op welke (bestuurs)juridische grondslag is de eerste brief gebaseerd en hoe luidt die (bestuurs)juridische grondslag?
 3. Heeft deze grondslag te maken met de voorgenomen herindeling? Heeft het College in haar rol als toezichthouder op de gemeentelijke financiën de betrokken gemeentebesturen dan vooraf adequaat en op tijd geïnformeerd over de administratieve en organisatorische aspecten waar betrokken gemeenten mee te maken krijgen bij een herindeling? Wanneer is dat gebeurd en wilt u bij de beantwoording de betrokken correspondentie ter inzage leggen?
 4. Welke projecten en/of activiteiten waren aanleiding voor GS om in te grijpen?
 5. Waren deze projecten opgenomen in de verschillende eind 2009 vastgestelde gemeentebegrotingen? Zo nee, zijn deze projecten geautoriseerd voor of na de raadsbesluiten met betrekking tot de herindeling, hoe lang voor of na die besluitvorming en welke onontkoombare noodzaak was er om deze projecten/activiteiten juist nu in een begrotingswijziging op te nemen?
 6. Op welke feiten is deze eerste brief gebaseerd geweest en welke relatie was er met de (bestuurs)juridische grondslag?
 7. Heeft het College bestuurlijk vooroverleg gehad met de vijf gemeentelijke Colleges? Zo ja, wanneer was dat en wat was daarvan het resultaat? Zo nee, dan zal daar ongetwijfeld een goede bestuurlijke reden voor zijn geweest en dus is de vraag waarom het College dit vooroverleg niet nodig vond?
 8. Moet ik uit de tweede berichtgeving in de media afleiden dat het College onvoldoende kwalitatief voorwerk verricht heeft? Zo ja, hoe typeert u in dat geval dit handelen en welke borgingen zijn aangebracht om deze in mijn ogen ongewenste intercollegiale situatie te voorkomen?
 9. Als er wel kwalitatief goed voorwerk verricht is geweest, wat zijn dan de feiten, omstandigheden en argumenten waarom de miljoenen-uitgaven nu geen bezwaren meer ontmoeten van het College?
 10. Welke lessen heeft het College geleerd uit deze geschiedenis en welke betekenis hebben die lessen voor de eventueel nog komende herindelingen?
 11. Voorafgaande aan de mede door financiële omstandigheden ontstane herindelingsplannen van de gemeente Boarnsterhim, heeft GS in die gemeente uiteraard ook haar taak vervult inzake het financieel toezicht. Wat was in die tijd het beleid met betrekking tot het toezicht en welke lessen zijn er te trekken uit dat toezichtbeleid?

Indiener A.H.J. Versteeg, PvdA

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend