Flexibel waterpeil te duur voor Friesland

0

nieuw-amsterdams-peilLEEUWARDEN – Het invoeren van een zomer- en winterpeil op het Friese boezemwater brengt teveel kosten met zich mee. Dat is de conclusie van het onderzoek naar maatschappelijke kosten en baten van het invoeren van een dergelijk variabel peil op de Friese boezem.


In het onderzoek is gekeken naar de invloed van een variabel peil op de kwaliteit van natuur, scheepvaart, onderhoud van oevers en de doorvoer van water naar Groningen.

Aanleiding voor het onderzoek was de vraag of de kaden hoger moeten worden aangelegd om meer variatie in het waterpeil mogelijk te maken.

Natuur en ecologie

Uit de analyse blijkt dat een lager zomerpeil en hoger winterpeil gunstig is voor de groei van riet en onderwaterplanten. Hierdoor kan in de grotere wateren en in natuurgebieden bespaard worden op de kosten voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Ook kan er bespaard worden op het onderhoud van kaden omdat bestaande natuurgebieden in polders in open verbinding met de boezem kunnen worden gelegd. Daarnaast kan met variabel peil bespaard worden op de beheerskosten voor natte natuurgebieden.

Scheepvaart

Voor de beroeps- en binnenvaart kan minder waterdiepte ook minder lading betekenen. Daarom moeten vaarwegen worden uitgediept. Dat, en het aanpassen van sluizen, industriehavens en loskaden, brengt hoge kosten met zich mee.

Voor recreatievaart betekent de invoering van een variabel peil forse investeringen, omdat er veel gebaggerd moet worden in vaarwegen, havens en bij aanlegplaatsen.

Onderhoud van Oevers

Het invoeren van een variabel peil levert een voordeel op voor de aanleg, het onderhoud en de levensduur van oevers op kleigronden, maar in het veengebied is de oever en de oeverconstructie gevoelig voor extra aantasting.

Waterdoorvoer naar Groningen

Een lager zomerpeil kan in tijden van droogte problemen opleveren voor het doorvoeren van water naar Groningen. Groningen is voor de aanvoer van water afhankelijk van Fryslân. Om dit op te lossen zijn extra maatregelen nodig.

Gezien deze resultaten wil het Dagelijks Bestuur van het waterschap nu afzien van een ander peilbeheer. Ze zal binnen enkele maanden met een plan van aanpak komen voor met het boezembeheer samenhangende zaken, zoals de toekomstige kadehoogten langs de boezem.

Reageren

X
X

Deel dit met een vriend