PvdA stapt uit onderhandeling coalitievorming Fryslân

112
Friso Douwstra (CDA), Edou Hamstra (PvdA), Matthijs de Vries (CU) en Abel Kooistra (BBB) Foto Omrop Fryslân
Friso Douwstra (CDA), Edou Hamstra (PvdA), Matthijs de Vries (CU) en Abel Kooistra (BBB) Foto Omrop Fryslân

FRYSLÂN - Het plan van formateur Oebele Brouwer was om te komen tot een coalitie van De vorming van BBB, PvdA, CDA en ChristenUnie in de Provinciale Staten van Fryslân is mislukt. Nadat de vier fracties een maandagavond een akkoord bereikten, stapte de PvdA er dinsdagochtend alsnog uit.

,,Nei goed twa moanne ûnderhanneljen wiene wy der moandeitejûn út. En dat ha wy ek mei elkoar fierd. Wyn, terras, feestfoto’s, hugs. Mar tiisdeitemoarn krige ik berjocht fan de PvdA. Dy lûkt har wêrom”, zegt Brouwer. ,,Fryslân moat no langer wachtsje op in akkoart.”

Hij heeft BBB, CDA en ChristenUnie en commissaris van de Koning Arno Brok vanochtend geïnformeerd over de keuze van de PvdA. Brouwer geeft zijn taak als formateur nu terug. Het inhoudelijk commentaar over de gang van zaken, waarover hij zeer teleurgesteld is, laat hij aan de betrokken partijen.

,,Ik haw enoarm yn dit ynformaasjeproses ynfesteard. Mei dizze partijen en mei dizze minsken. Mar ik haw it net foar mekoar krigen. It fielt as in enoarme nederlaach. Hoe’t it no fierder moat is oan de polityk.”