FNP Wymbrits: jongeren serieus nemen

0

logo_fnpIJLST – De FNP in Wymbrits is trots op de houding van de gemeente Wymbrits ten aanzien van de jongeren-keten. Maar waarschuwt het College tegelijkertijd om de jongeren serieus te nemen, omdat er blijkbaar wat aan de communicatie met de


jongeren schort. En dat moet anders vindt de FNP in een Open Brief aan het Colege van B en W van Wymbrits.

Achte kolleezje,

De gemeente Wymbritseradiel hat in unyk Ketebelied. We binne der grutsk op, mar dat moat ek sa bliuwe. De Jongerein wurdt serieus nommen. Sa wurdt bygelyks de foarljochting oer de rigels as hiel posityf erfaren.

Dêrom fine wy it spytich dat ús fraksje krityske opmerkingen oangeande de kommunikaasje mei de Keten ûntfongen hat. De Jongerein en guon âlders binne teloarsteld, dat moat oars.

  1. a. Ofspraken neikomme
    • i. De Jongerein fan op syn minst 2 keten hat fergees in middei frijnommen om fertsjinwurdigers fan gemeente en Timpaan te ûntfangen. Mar dy kamen net opdagen, der wie seker wat misgien by de kommunikaasje. Dan mar in nije ôfspraak meitsje. Mar ek doe lieten gemeente en Timpaan it sitte. Dat liket nearne nei.
    • ii. Fraach. Is it kolleezje ree de organisaasje fan ôfspraken mei de Keten better te organisearren.
  2. b. Grize Konteners
    • i. De Keten hawwe in grize kontener fan de gemeente krigen, in prima inisjatyf. Mar by it ynfieren fan plakkers mei streepkeskoade, binne se oersleind. De konteners wurde net mear lege. In kado mei in stutsje.
    • ii. Fraach. Is it kolleezje ree daliks de konteners fan in plakker te foarsjen of as rekreaasje kontener te beskouwen.

Mei rju achtinge,

FNP Fraksje Wymbritseradiel
Sicco Rypma, foarsitter

Reageren

X
X

Deel dit met een vriend