Súdwestergo als alternatief voor Súdwest Fryslân

0

Westergo_LelieSÚDWESTERGO – De afgelopen tijd viel er al wat reuring te vernemen over de naamgevingsprocedure van de nieuw te vormen gemeente (Groot Sneek in de volksmond). En dat is niet vreemd, want er zijn uiteindelijk maar twee in plaats van vijf namen uit komen rollen: Sudwest Fryslân en Sneek Súdwest Fryslân. Daarnaast is


het niet verwonderlijk dat minimaal één van deze namen weerstand oproept bij een hoop mensen in (met name) Nijefurd en Wunseradiel.

De actiegroep Súdwestergo pleit dan ook voor een democratische naamgevingsprocedure, met liefst namen die ook historisch en geografisch verantwoord zijn. De actiegroep heeft derhalve een brief aan de gemeenteraadsleden van de vijf fusiegemeenten gestuurd. Wij publiceren deze brief integraal.


Geachte dames en heren,

Het is u wellicht bekend dat niet alle inwoners van de nieuwe fusiegemeente tevreden zijn met de gevolgde procedure voor de naamkeuze. Aan de bewoners zouden maximaal vijf namen voorgelegd worden in een consultatief referendum. Maar dat blijken er niet meer dan twee te zijn. En die twee zijn – zo mag inmiddels wel worden vastgesteld – geen van beide gelukkig gekozen. Wij pleiten ervoor de naamgevingprocedure alsnog open te stellen voor serieuze namen. We doen ook meteen een voorstel voor zo’n naam: Súdwestergo.

Dat is een naam met identiteit en een naam met een duidelijk verhaal. In bijgaande tekst vindt u een uitgebreide toelichting op de betekenis, achtergrond en bindende kracht ervan. We willen u graag vragen er aandacht aan te besteden, zodat u de komende maanden beslagen ten ijs komt wanneer de kwestie geregeld door het kiezerspubliek aan de orde gesteld zal worden.

Wij overwegen in de maanden september en oktober in diverse centrumplaatsen van de fusiegemeente avonden te beleggen waarop de naam, de geschiedenis en de identiteit van de nieuwe politieke gemeenschap van de Zuidwesthoek nader besproken en bediscussieerd kan worden. Wij nodigen u alvast graag uit om op een van die avonden aanwezig te zijn en aan het debat deel te nemen. Als volksvertegenwoordigers zult u daar ongetwijfeld uw voordeel mee doen.
Daarbij geven we u in overweging dat een onderzoek van het bureau Berenschot en Michiel Herweijer, hoogleraar bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen, naar gemeentelijke herindelingen in Zuid-Holland twee voor ons thema heel belangrijke inzichten heeft opgeleverd.

1. De eerste is dat herindelingen sowieso de afstand van de burger tot het bestuur vergroten: letterlijk doordat de afstand naar het gemeentehuis toeneemt, en figuurlijk doordat men zich minder betrokken voelt bij het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie. Dat kan waargenomen worden in lagere opkomstcijfers van inwoners van fusiegemeenten bij lokale verkiezingen.

2. De tweede is dat de echt grote gemeenten die bij herindelingen ontstaan (60.000 tot 100.000 inwoners) na enkele jaren veel minder goed – of zelfs negatief – worden beoordeeld dan de kleinere (20.000 tot 30.000 inwoners).

Het zal duidelijk zijn dat er tussen deze twee zaken een verband bestaat. Waar er de laatste decennia toch al sprake is van een afnemende betrokkenheid van de burger bij het lokale bestuur, lijkt ons dit onrustbarend. Bekend is dat onze fusiegemeente tot de grotere eenheden gaat behoren die de desinteresse van de burgers bevorderen.

Uiteraard kunnen we nu de herindeling niet meer ongedaan maken. De kogel is al door de kerk. Maar het is goed om op voorhand rekening met bovengenoemd risico te houden. De toekomstige gemeenteraad zal alle zeilen bij moeten zetten om de inwoners van het gebied tussen Staveren, Kimswerd en Offingawier te binden en tot één gemeenschap te brengen.

Dat moet een gemeenschap worden waarin eendracht kan heersen; waarin men kan geven en nemen; en waarin de vertegenwoordigers van elk dorp en elke centrumplaats niet alleen voor lokale en privébelangen opkomen. Dat betekent dat er in binding geïnvesteerd moet worden. En één middel om tot binding en saamhorigheid te komen is het kiezen van een goede naam. De door ons voorgestelde unieke naam doet, anders dan de twee voorgestelde namen die niets meer zijn dan geografische etiketten, dit door een verbinding tot stand te brengen met een gemeenschappelijk beleefd en verbeeld verleden.

Met vriendelijke groet van Hans Mol, mede namens de Jan Keuvelaar, Obe van der Meer en Michiel de Ruiter van de actiegroep Súdwestergo.

Reageren

X
X

Deel dit met een vriend