Wetterskip Fryslân verbetert waterkering in Gaastmeer

GAASTMEER - Wetterskip Fryslân start eind april 2022 met het verbeteren van de waterkering langs de Wijdesloot in Gaastmeer. De kering wordt over een totale lengte van 760 meter versterkt om inwoners te beschermen tegen wateroverlast bij extreme neerslag. Het werk is naar verwachting eind december 2022 klaar. De totale investering in het project is ongeveer 200.000 euro.

In Gaastmeer versterkt het waterschap de waterkering bij 23 woningen en bedrijven aan de westkant van de Munkedyk. De aan te pakken delen van de kering liggen aan het Hellingpaed, de Langstrjitte en Munkedyk. Het waterschap maakt bij het werk zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke hoogten. Hierdoor zijn geen grootschalige ophogingen in de openbare ruimte en particuliere tuinen nodig. De meeste aan te pakken tracés lopen door of langs achtertuinen van particulieren.

Samen met bewoners gezocht naar oplossingen
Afhankelijk van de beschikbare ruimte en in overleg met de eigenaren koos Wetterskip per traject voor verschillende oplossingen om de kering te verbeteren: delen van de huidige kering verplaatsen of ophogen met grond. Op andere plekken brengt het waterschap een nieuwe kunststof damwand aan.

Aannemer Attema Heeg voert het werk in opdracht van Wetterskip Fryslân uit.

Kering voldoet niet aan eisen
Wetterskip controleert eens per zes jaar of de waterkeringen in het werkgebied voldoen aan de veiligheidsnormen. Uit deze controle blijkt dat de waterkering op bepaalde stukken langs de Wijdesloot in Gaastemeer niet hoog en/of stabiel genoeg is. Dit betekent niet dat je gelijk gevaar loopt. Wetterskip verbetert de kering, zodat deze voldoet aan de eisen en weer dertig jaar meekan.

Waterkeringen
In Fryslân liggen langs diverse vaarten en meren waterkeringen die Wetterskip beheert en onderhoudt. Een waterkering is een dijk(je) of damwand langs een vaart of meer. Deze keringen houden bij hoge waterstanden in de Friese boezem (stelsel van meren, vaarten en sloten), veroorzaakt door extreme neerslag en vaak met opstuwing van water door wind, het water tegen.

Verbeteren waterkeringen Stavoren en omgeving
Het project in Gaastmeer is onderdeel van een groter project ‘verbeteren waterkeringen Stavoren en omgeving’. Bij dit project versterkt Wetterskip sinds 2018 op diverse trajecten in de omgeving van onder andere Heeg, Oudega, Klein Gaastmeer, Gaastmeer en Stavoren de keringen. In dit gebied wordt in totaal 9,6 kilometer aan keringen versterkt. Deze werkzaamheden worden in 2022 afgerond. Stevige keringen zijn nodig om het water te kunnen keren bij extreme neerslag.

Meer informatie over project Gaastmeer is te vinden op: www.wetterskipfryslan.nl/gaastmeer.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden