Vooraankondiging openbare verhoren Raadsonderzoek Empatec

SNEEK- De openbare verhoren die onderdeel zijn van het Raadsonderzoek Empatec vinden plaats van 11 tot en met 15 oktober 2021. Dit gebeurt in de raadszaal van de gemeente Súdwest-Fryslân aan de Marktstraat te Sneek. De verhoren zijn live via de website van de gemeente te volgen. Geïnteresseerden kunnen ook in de zaal aanwezig zijn. Aanmelden is niet nodig.

Er zijn maximaal drie verhoren per dag. Het definitieve verhoorschema en de namen van de te verhoren personen worden in de loop van week 40 bekendgemaakt.

Op 4 maart 2021 heeft de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân ingestemd met het instellen van een raadsonderzoek naar Empatec. Het onderzoek richt zich op Empatec, inclusief de relatie tussen Empatec en de gemeente Súdwest-Fryslân en moet inzicht geven in gemaakte afspraken, verantwoordelijkheden en het proces. De onderzoekscommissie wil het onderzoek in december afronden en aan de gemeenteraad presenteren.

Onderzoeksvragen

De enquêtecommissie heeft in samenspraak met de onderzoeksbureaus de onderzoeksvragen vastgesteld. De vragen zijn opgedeeld in deelvragen, die moeten helpen om de hoofdvraag te beantwoorden.

De hoofdvraag:

Hoe is de besluitvorming verlopen met betrekking tot de NV Empatec en GR Fryslân-West en de gemeente SWF?

De deelvragen zijn:

Financiën:

1. Welke kaders zijn er (door de raad vastgesteld) met betrekking tot de financiën van de GR en Empatec?
2. Hoe zijn deze formele kaders uitgewerkt door de GR en Empatec?
3. Hoe zijn de kaders en de uitwerking daarvan uitgevoerd?

Governance en bedrijfsvoering:

4. Hoe zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden belegd binnen de gemeente Súdwest-Fryslân, de GR Fryslân-West en Empatec NV alsmede in de samenwerking tussen deze partijen?
5. Welke (werk)afspraken zijn over de uitvoering van deze governance alsmede over de informatievoorziening over deze uitvoering gemaakt?
6. Hoe zijn de governance en werkafspraken uitgevoerd?

Risicomanagement:

7. Welke afspraken zijn gemaakt over het risicomanagement bij de sturing op en uitvoering door Empatec?
8. Hoe is het risicomanagement uitgevoerd?

Informatievoorziening en rol van de raad:

9. Is de raad zodanig tijdig, juist en volledig geïnformeerd dat de raad zijn kaderstellende controlerende rol kon vervullen?
10. Op welke wijze heeft de raad daadwerkelijk invulling gegeven aan zijn kaderstellende en controlerende rol?

Lessen:

11. Welke lessen zijn te trekken ten aanzien van de financiën, de governance, het risicomanagement en de positie van de raad?

Meer informatie over het raadsonderzoek staat op https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/raadsenquete-empatec/

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden