Súdwest-Fryslân ziet kans voor nieuwe opvanglocatie in Harinxmaland Sneek

SNEEK- Súdwest-Fryslân is van plan om een nieuwe opvanglocatie te vestigen in de wijk Harinxmaland in Sneek. Hier kunnen ongeveer 450 vluchtelingen en statushouders wonen. Veel van hen zijn vluchtelingen die mogen blijven en statushouders die wachten op een woning in de regio. Het asielzoekerscentrum in Noorderhoek in Sneek sluit als de nieuwe opvanglocatie in Harinxmaland gereed is. Dit is vermoedelijk in 2026. Dat maakte wethouder Michel Rietman vanmiddag bekend tijdens een persconferentie. 

In een persbericht laat burgemeester Jannewietske de vries het volgende weten: "De tastream fan flechtlingen út ûnfeilige lânnen bliuwt grut. As gemeente fiele wij ús ferantwurdlik om temjitte te kommen oan de fraach fan it kabinet foar foldwaande opfangplakken. Boppedat wolle wij in gastfrije gemeente wêze dêr’t wy ek flechtlingen in feilich plak biede. Wol fine wy dat it systeem yn Nederlân feroarje moat; fan tydlike grutskalige opfang nei oer it lân spriede regionale permaninte opfanglokaasjes. Wy binne fan miening dat lytsskaliger opfang fan minsken yn de regio dêr’t sy ek wenjen en wurkjen bliuwe folle geunstiger is foar sawol flechtlingen as omjouwing.”

Nieuwe opvanglocatie in Harinxmaland

De nieuwe opvanglocatie in Harinxmaland komt op een plek waar nu nog geen huizen staan en waar nog geen andere plannen voor zijn. Het gaat om het gebied ten noordoosten van de rondweg van Sneek en ten westen van het Harinxmapark. Súdwest-Fryslân vindt dat dit gebied past bij een meer permanente opvanglocatie voor vluchtelingen en statushouders. “Op deze plek staan nu nog geen woningen. Dit geeft ons de mogelijkheid om een opvanglocatie te bouwen die onderdeel wordt van de nieuwe woonwijk, met alle voorzieningen die daarbij horen”, zegt wethouder Wonen, Michel Rietman.

Meedoen in de buurt

Súdwest-Fryslân vindt het belangrijk dat bewoners van de opvanglocatie kunnen meedoen in hun nieuwe wijk. Dat ze vlot kunnen beginnen met het opbouwen van hun leven hier in Nederland. Ze kunnen op zoek naar werk, de kinderen kunnen naar school en ze kunnen andere mensen leren kennen.

Sluiting AZC Noorderhoek

Het AZC in Noorderhoek in Sneek wordt gesloten zodra de nieuwe opvanglocatie in Harinxmaland klaar is. Dit is waarschijnlijk in het najaar van 2026. Na de sluiting van het AZC Noorderhoek komt deze locatie beschikbaar voor nieuwe plannen. Vanuit de wijk is er de wens voor starterswoningen op deze plek. “Inwoners uit Noorderhoek hebben zich jarenlang ingezet voor de vluchtelingen en statushouders. Denk aan al die vrijwilligers die nieuwe mensen hier wegwijs hebben gemaakt en een welkom gevoel hebben gegeven. Dat waarderen we enorm”, zegt burgemeester De Vries.

Vervolg en bewonersbijeenkomst

Op 22 juni bespreekt de gemeenteraad het plan voor een nieuwe opvanglocatie in Harinaxmaland. Hierna kan het bouwplan verder uitgewerkt worden in overleg met omwonenden. De verwachting is dat in 2026 de bouw start. Inwoners van Noorderhoek en omgeving Harinxmaland zijn deze week met een brief geïnformeerd over het plan en krijgen na de vergadering van de gemeenteraad op 22 juni een uitnodiging voor een bewonersbijeenkomst.

Nederlandse vertaling quote burgemeester Jannewietske de Vries:

 “De toestroom van vluchtelingen uit onveilige landen blijft groot. Als gemeente voelen wij ons verantwoordelijk om tegemoet te komen aan de vraag van het kabinet voor voldoende opvangplekken. Bovendien willen wij een gastvrije gemeente zijn waar we ook vluchtelingen een veilige plek bieden. Wel vinden we dat het systeem in Nederland moet veranderen: van tijdelijke, grootschalige opvang naar meer over het land verspreide permanente opvanglocaties. We zijn van mening dat kleinschalige opvang, in de regio waar ze ook willen blijven wonen en werken, gunstiger is voor zowel de vluchtelingen als voor de omgeving.”   

 

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden