Steenmarterbeheer draagt bij aan nestsucces weidevogels

Foto Freepik

SNEEK- Meer weidevogeleieren komen uit als de steenmarter beheerd wordt. Dat wijst de evaluatie van de pilot steenmarterbeheer (2017-2022) uit. Het percentage uitgekomen nesten bij optimaal steenmarterbeheer nam gemiddeld met 28% toe in de pilotgebieden.

Uit cameraonderzoek bij weidevogelnesten blijkt dat veel nesten verloren gaan omdat steenmarters de eieren opeten. Daarom is de pilot steenmarterbeheer van 2017 tot en met 2022 uitgevoerd, waarbij is onderzocht wat het effect van het vangen en doden van steenmarters op het percentage uitgekomen nesten is. De pilot startte in 2017 in het gebied Soarremoarre bij Akkrum. Vanaf 2020 is dat uitgebreid naar in totaal acht gebieden, in 2021 naar veertien en het afgelopen jaar naar negentien gebieden*. Het gaat om gebieden waar boeren het weidebeheer al afstemmen op weidevogels. Bijvoorbeeld door later te maaien of het land in stroken te maaien (mozaïekbeheer).

Nestsucces

De resultaten werden gemonitord met ongeveer 3800 wildcamera’s. De pilot laat zien dat wanneer het steenmarterbeheer optimaal is uitgevoerd (aangevuld met beheer van de vos) het percentage uitgekomen nesten significant toeneemt. Waar dat vóór de pilot gemiddeld 50% was, is dat nu gemiddeld 78%. Het aandeel van de steenmarter in het totale nestverlies (de niet uitgekomen nesten) was 3,5% bij optimaal beheer van de predatoren. Dit was 17,7% in het jaar voorafgaand aan de pilot.

Wat verder opvalt is dat er jaarlijks een vrij constante instroom van nieuwe steenmarters in de pilotgebieden is. Om het beheer effectief uit te voeren dient het steenmarterbeheer dus elke winter en voorjaar opnieuw te worden uitgevoerd. Ook laat het onderzoek zien dat het doden van steenmarters niet leidt tot hogere nestpredatie door andere soorten. 

Gedeputeerde Douwe Hoogland: “Wy hawwe ús belied foar it behâld fan greidefûgels yn de Nota Weidevogels 2021-2030 beskreaun. Mei dit belied wolle wy it weromrinnen fan de greidefûgeloantallen omkeare nei in opgeande line. Goed behear fan de greiden is dan wichtich, mar it predaasjebehear is dêr ek ûnderdiel fan.”

Steenmarterbeheer in 2023

Op basis van de pilotresultaten heeft de Faunabeheereenheid Friesland voor het weidevogelseizoen 2023 een ontheffingsaanvraag voor steenmarterbeheer in de negentien pilotgebieden aangevraagd. Dit is aangevuld met nog eens zeven nieuwe gebieden.

De pilot steenmarterbeheer was een samenwerking van de provincie Fryslân met de partners van het Olterterp overleg.

 *Pilotgebieden: Soarremoarre, Workumerwaard en Workumerommelanden, Skriezekrite Idzegea, Skrok & Skrins en Runom, Fjûrlannen, St. Johannesga, Lytse Deelen, Feanhoop, Janssenstichting, De Ontginning, Raard, Kollum, Zwagermieden, Bolsward, Meamerter- en Wammerterpolder, Anjumerkolken, Tusken Wâld en Ie en de Haskerveenpolder.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden