Stap in de goede richting voor bouw It Skar 2 in Woudsend

Foto Henk van der Veer

SNEEK-Het college van de gemeente Súdwest-Fryslân stelt de raad voor om een bestemmingsplan op te stellen voor de bouw van 45 woningen voor It Skar 2 in Woudsend. Tot dit besluit is het college gekomen na een intensieve en goede samenwerking met vereniging van Dorpsbelangen Woudsend en ondernemersvereniging Woudsend.

Versnelling bouwproces

Na veelvuldig overleg met de werkgroep Woudsend en de verschillende georganiseerde contactmomenten (inloopbijeenkomsten, enquête en nieuwsbrieven), heeft de gemeente samen met het dorp een plan gemaakt dat voorziet in de woonbehoefte en rekening houdt met de ingebrachte belangen. De intensieve betrokkenheid bij de planvoorbereiding heeft geleid tot maatschappelijk draagvlak. Het college stelt daarom voor het inspraakgedeelte van het komende planproces over te slaan en direct te starten met opstellen van een nieuw bestemmingsplan. Voordeel van het verkorten van het planproces is dat er mogelijk sneller kan worden gebouwd.

45 in plaats van 30 woningen

In de planvoorbereiding is aanvankelijk uitgegaan van 30 woningen. Bij een verdere uitwerking van de plannen is gebleken, dat in verband met de betaalbaarheid er ook een wens is naar kleinere kavels en rijenwoningen (planverdichting). Daarnaast leverde de doorrekening van een woningbouwplan van 30 woningen te hoge kosten op. Met het bouwen van extra woningen kan het plan financieel uit en kan het hele plangebied in één keer worden bebouwd en afgerond. Daarvoor zijn 12 vrijstaande woningen, 16 halfvrijstaande woningen en 17 rijenwoningen opgenomen in het plan. Bauke Dam, wethouder Ruimtelijke Ordening: “It Skar 2 is de perfecte aanvulling voor het dorp Woudsend. Het plan draagt indirect ook bij aan een veerkrachtig, leefbaar dorp waarbij de betrokkenheid van de lokale inwoners van groot belang is.”

Groot compliment

It Skar 2 is het eerste project waarin intensief is samengewerkt met de lokale inwoners. Michel Rietman, wethouder Wonen: “De samenwerking verloopt goed. De deelnemers van de werkgroep verdienen een groot compliment. Zij hebben zich geheel belangeloos ingezet. Het was voor iedereen een leerzaam en waardevol proces dat ons positieve punten heeft opgebracht. Daar gaan wij mee aan de slag bij het proces van planuitwerking.”

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden