St. Jozefschool Heeg viert eeuwfeest

In 1922 werd de St. Jozefschool aan de Harinxmastrjitte in Heeg officieel in gebruik genomen. Nu 100 jaar later wordt op zaterdag 17 september ’s middags van 14.00 tot 17.00 uur het Eeuwfeest gevierd.

Onder het motto ‘gezelligheid-ontmoeten- herinneringen ophalen’ hebben zich inmiddels 200 mensen aangemeld om samen herinneringen op te halen. Leerkracht Liesbeth van der Tol en betrokken ouder en oud-leerling Marian de Groot ontvangen in de een na laatste vakantieweek GrootSneek graag om enthousiast te vertellen over ‘hun school’. 

Het derde jubileumcommissielid Gazalli Klijn, is nog op vakantie, ‘mar sij moat echt even neamd wurde’, verzoeken beide dames. “We dogge de dingen altyd mei mekoar op de Sint Jozef!” Waarvan acte.

Het trio organiseert een jubileumfeest en dat doen ze vol overtuiging. “Ja, 100 jier is fansels in moai tiidstip om even bij stil te stean. We moatte no in feestje fiere, je witte noait hoe’t it letter komt”, zegt Liesbeth die zichzelf tot de ‘inventaris’ van de school rekent. Logisch, zij is nu bijna 40 jaar verbonden aan de St. Jozefschool. Eerst als kleuterjuf en na de invoering van het basisonderwijs als leerkracht onderbouw.

Elkaar ontmoeten en bijpraten

“We hawwe al twa kear in oare reuny hân mei alles derop en deroan, mei kofjetafels, boatreiskes, tsjerketsjinsten. Prachtich allegear, mar it kommintaar wie wol dat de minsken soms amper tiid hiene om mei mekoar te praten”, vertelt Liesbeth.

“Fandêr dat we it no dogge mei boppeneamd tema. De kern is ‘ontmoeten’ en ‘herinneringen’ ophelje. Dêrom no kompakt; in middei wêr’t minsken mei mekoar bijprate kinne”, vult Marian aan. “De St. Jozef nimt in belangryk plak yn, allinne at ik al sjoch nei de histoary. Myn pake hat op dizze skoalle sitten, ús heit en mem, myn broer. Ja, de hiele famylje. It is in begryp, en dan benammen it lytsskalige en belutsene. Ik fyn it noch altyd in bysûndere skoalle. Ik krij der altyd in waarm gefoel bij”, zegt Marian. “It binne altyd de dingen búten skoalle om dy’st herinnerst. Ik wit noch dat we in kear mei meester Herman Silvius yn’e trein nei Ljouwert west hawwe. Dêr kochten we bij de V&D in pûde mei gefulde koeken en iten dat op bij it stânbyld fan dat grutte Fryske hynder. Dat binne ferhalen dy’t we aansens op ús jubileumfeest ek wer heare sille.”

Het Rooms-katholieke op de St. Jozefschool

Het Roomse element ervaart deze moeder niet meer zoals haar voorouders deden, maar het is zeker nog aanwezig. Palmpasen, Sint Maarten zijn feesten die op school ruim aandacht krijgen. Net zoals de andere christelijke feestdagen, compleet met een korte kerkdienst erbij. Vaak is er dan ook een koortje aanwezig van de zingende moeders. Maar ook de carnavalsviering is vaste prik en als de slotviering van het schooljaar is, dan komt de pastor Foekema ook op de St. Jozefschool om iedereen een fijne vakantie te wensen. Kortom de St. Jozef is een warme school waar met plezier en respect met elkaar wordt omgegaan. De St. Jozefschool valt bestuurlijk met nog 33 basisscholen in Friesland onder de Bisschop Möller Stichting en heeft momenteel 44 leerlingen in drie verschillende bouwgroepen. 

In augustus 2023 fusie met It Wrâldfinster

Over hoe het er in de toekomst uit zal zien blijft speculeren, maar deze twee dames denken niet dat het 125-jarig bestaan van de St. Jozef nog gevierd gaat worden. Sterker nog, de school gaat namelijk op 1 augustus 2023 een fusie aan met de buurschool It Wrâldfinster. “Dêrom is dit moment ek sa geskikt om te fieren!”

‘Ald St. Jozef hoekje’ in het nieuwe schoolgebouw

Toen in augustus 2007 de Sint Jozefschool de intrek nam in het moderne gebouw aan De Jister nummer 19 wist juf Liesbeth het zeker dat er een apart ‘eigen âld hoekje’,  van de oude 

St. Jozefschool op de nieuwe locatie moest komen.

“Wij woene wat fan it âlde gebou hjir nei ta meinimme. Dat binne ek de twa âlde stienen dy’t ynmitseld sieten bij de yngong fan’e earste skoalle. De iene stien waard skonken troch it tsjerkebestjoer, dat doe ek it skoalbestjoer wie. Op dy stien stiet de wize ûle en op de oare stien stiet dat dy lein is troch Tjitte Lieuwes Huitema. Fierder it âlde houten boerd mei de namme, dat se doe noch as ‘St. Joseph’ skreaunen. En neist de foto’s ek nòch in âld telraam. De minsken dy’t hjir op 17 septimber komme sille it grif herkenne. It plak fan’e âld skoalle wie fansels prachtich, ik gong dan mei de kleuters it brêgje oer en dan kuieren we nei it strantsje”, haalt juf Liesbeth herinneringen op. 

Feestweek

Twee weken voor het jubileumfeest wordt er al ruim aandacht besteed aan het 100-jarig bestaan, met als thema ‘de school van vroeger’. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van het Fries Scheepvaartproject ‘Pake syn skûtsje’, dat de kinderen laat zien hoe het leven er in Heeg een eeuw geleden uitzag. Op 13 september is het feest op school met medewerking van kindertheater de Frets, voor de jongere en de oudere kinderen. Het belooft een groot feest te worden. Op vrijdag 16 september is het de bedoeling dat iedereen in Ot- en Sienkleding op school komt om met elkaar Oud Hollandse spelletjes te spelen. De kinderen zullen dan ook met elkaar pannenkoeken eten. Verder komen er ‘beppes’ in de klas om een ouderwetse handwerkles te geven. Dat gaat gebeuren in een lokaal dat helemaal ingericht wordt in de stijl van vroeger.

 

Tekst en beeld: Henk van der Veer
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden