'Skûtsje Snits foar harren eigen logo'

De Sneker Pan voor haar eigen logo
Foto: Hartman Witteveen

SNEEK - Hartman Witteveen, zelf schipper van het Blauhúster skûtsje Freonskip, maakte vanmiddag deze bijzondere foto van de Sneker Pan voor de Waterpoort, en tevens het logo van het Sneker skûtsje.

Witteveen appte de foto naar schipper Jappie Visser van de Sneker Pan en schrijft hierover het volgende: "Wy kamen by tafal tagelyk by de Lemmerdyksbrêge en dêr hawwe wy de krystfersiering der wer úthelle. De Freonskip fan Blauhús sil te skilderjen yn de loads by Molemaker en de Sneker Pan leit earst wer te plak foar de tariedingen op 't nije seizoen. Op de foto: De Sneker Pan foar harren logo. Dat komst net sa faak tsjin. Tocht festlizze!"
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden