Prestatieafspraken over sociaal wonen in 2022

SNEEK - De gemeente Súdwest-Fryslân, vier woningcorporaties en vier huurdersbelangenorganisaties in Súdwest-Fryslân hebben op maandag 20 december 2021 hun handtekeningen gezet onder de zogeheten ‘prestatieafspraken sociaal wonen’. De drie partijen maakten afspraken over thema’s als betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid, wonen voor bijzondere doelgroepen, welzijn en zorg, leefbaarheid en participatie.

In de prestatieafspraken 2022 staat wat de samenwerkende partijen komend jaar gaan doen. Er wordt ingezet op het versterken van buurten en initiatieven met maatschappelijke meerwaarde. Het aanbod van sociale huurwoningen in Sneek wordt vergroot. Daarnaast worden gemeentelijke locaties aangewezen voor de bouw van sociale huurwoningen en werken partijen samen aan het voorkomen, (vroeg)signaleren en oplossen van betalingsproblemen bij huurders. En worden huurders de komende tijd betrokken bij de verduurzaming van hun woning.

Bouw, zorg en meer
Ook het verbeteren van de samenwerking op het gebied van leefbaarheid en huisvesting van diverse doelgroepen krijgt aandacht, zoals bijvoorbeeld statushouders en mensen die uitstromen uit beschermd wonen of maatschappelijke opvang. Zorg voor ouderen en mensen met psychische problemen zijn onderwerpen die extra aandacht krijgen via een Woon-Zorg visie.

Ruim tienduizend sociale huurwoningen
De vier woningcorporaties beheren samen ruim tienduizend huurwoningen in Súdwest-Fryslân. Elkien heeft de meeste (6.672), gevolgd door Accolade (2.459), WoonFriesland (969) en Woningcorporatie Dynhus (529).
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden