PvdA stelt tiental vragen over de gevolgen van de coronacrisis

SNEEK - De PvdA Súdwest-Fryslân heeft dinsdagavond een tiental vragen aan het college van B en W gesteld over de gevolgen van de coronacrisis voor particulieren en instellingen. In de inleiding schrijft de PvdA:

“Er worden steeds meer maatregelen genomen om enerzijds de verspreiding van het coronavirus te beperken, en anderzijds de sociale en economische gevolgen het hoofd te bieden.

Ook de gemeente Súdwest-Fryslân heeft te maken maken met de gevolgen van de coronacrisis, op vele terreinen en in verschillende domeinen. Op de website van onze gemeente is diverse informatie over de gevolgen van het coronavirus te vinden waaronder een brief van de burgemeester en hulp voor ondernemers, ZZP’ers en flexwerkers alsmede uitstel van gemeentelijke belastingen voor ondernemingen. Voor vragen kan men rechtstreeks met de accountmanagers bellen. Dat is een heel goede zaak!

Naast hulp voor ondernemingen, ZZP”ers e.d. kunnen wij als gemeente ook de lasten voor particulieren/inwoners tijdelijk verlichten door mensen bijvoorbeeld uitstel van belastingen te geven, door coulant om te gaan bij schulden/schuldhulpverlening, door behulpzaam te zijn bij opvang voor kwetsbare kinderen en kinderen uit kwetsbare gezinnen en breder uitvoering te geven aan het minimabeleid/bijzondere bijstand e.d. Snelheid van uitvoeren is daarbij essentieel!”

De PvdA heeft hierover de volgende vragen aan het college:

  1. Op welke wijze neemt het collegemaatregelen om de lasten voor particulieren die nu het zwaarst getroffen worden te verlichten?
  2. Is het college bijvoorbeeld voornemens om coulant om te gaan met schulden en/of maatregelen te nemen op het gebied van schuldhulpverlening? Zo ja welke; zo nee waarom niet?
  3. Is het college bereid om coulant om te gaan bij verzoeken van betalingen van de gemeentebelastingen en kwijtschelding e.d. Zo ja op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
  4. Scholen bieden “opvang” voor ouders in vitale beroepen. Regionaal is een richtlijn afgegeven voor opvang van kwetsbare kinderen maar wordt niet gesproken over kwetsbare gezinnen. Gaan wij de opvang ook uitbreiden naar kwetsbare gezinnen /alleenstaande ouders die niet tot de vitale beroepen behoren, nu geen school of kinderopvang hebben en daardoor in de (financiele) moeilijkheden komen? Op welke wijze brengt het college dit ten uitvoer?
  5. Voor bijzondere kosten/omstandigheden biedt de gemeente bijzondere bijstand aan. Het gaat om kosten die je niet zelf kunt betalen of nergens vergoed krijgt. Vanwege de coronacrisis worden extra aanvragen voorzien. Om voor bijzondere bijstand in aanmerking te komen dient men aan allerlei voorwaarden te voldoen. Is het college bereid om coulant om te gaan met verzoeken tot bijzondere bijstand? Zo ja op welke wijze. Zo nee, waarom niet?
  6. Als aan de voorwaarden voor bijzondere bijstand is voldaan duurt het maximaal 8 weken voordat bekend is of de aanvraag is goedgekeurd. Kunt u vanwege de coronacrisis en financiele gevolgen voor inwoners, de goedkeuringstermijn aanzienlijk verkorten? Zo ja, met hoeveel weken. Zo nee, waarom niet?
  7. Op de website van de gemeente Súdwest-Fryslân is een speciale pagina met informatie en gemeentelijke regelingen ter tijdelijke ondersteuning van ondernemers, ZZP’er en starters. De maatregelen en informatie ter tijdelijke ondersteuning voor particulieren/inwoners als gevolg van de coronacrisis is niet gebundeld en niet rechtstreeks toegankelijk (staat versnipperd op de website). Naar de mening van de PvdA worden particulieren/inwoners op deze wijze niet optimaal van informatie voorzien. Kan daarom op dezelfde wijze als voor ondernemers e.d. een speciale pagina worden ingericht met informatie over maatregelen/regelingen voor particulieren en wat je als particulier kan doen bij o.a. financieel/sociale problemen? Zo ja: wanneer? Zo nee: waarom niet?
  8. Ondernemers kunnen voor vragen e.d. rechtstreeks met de accountmanagers bellen (zie website). Is het mogelijk om voor particulieren een meldpunt in te stellen voor vragen e.d. met rechtstreekse telefoonnummers van medewerkers? Zo ja: wanneer? Zo nee: waarom niet?
  9. Er zijn diverse culturele,- en sportverenigingen en instellingen die locaties van de gemeente huren. Is de gemeente voornemens om deze huur voor een bepaalde periode niet door te rekenen temeer daar deze verenigingen en instellingen ook geen inkomsten genereren ten tijde van de coronacrisis? Zo ja: hoe denkt u dat vorm te geven? Zo neen: waarom niet?
  10. Op initiatief van de gemeente Leeuwarden is een online platform ingericht “Leeuwarden helpt” (Kijk op de website https://www.leeuwardenhelpt.nl/). Op deze website staan heel veel mooie inititatieven in Leeuwarden en de dorpen, want inwoners willen graag vaak iets voor een ander doen. Kan ook onze gemeente een dergelijke website inrichten voor mensen die hulp kunnen gebruiken? Zo ja: hoe lang denkt u daarvoor nodig te hebben? Zo nee: waarom niet?


Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden