INGEZONDEN-Aanleg nieuwe weg Sneek-Leeuwarden

INGEZONDEN-SNEEK-In november 2016 heeft de PvdA tijdens de algemene beschouwingen aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid op de Snitserdyk of te wel de provinciale N354. Daarbij vroegen wij ons af hoe robuust, toekomstbestendig en veilig deze belangrijke verbinding tussen Sneek en Leeuwarden is. Ook als je kijkt naar de infrastructurele werken die de afgelopen jaren in Friesland zijn uitgevoerd en afgerond!

Voorbeelden daarvan zijn:

· De Haak om Leeuwarden

· De centrale-as vanuit Dokkum; of te wel de Waldwei

· De weg Drachten-Donkerbroek-Appelscha

· En de verbinding tussen Marsum en Stiens; of te wel het Noordwest-tangent.

Vier voorbeelden van wegen die door de ongelijkvloerse kruisingen duurzaam veilig zijn gemaakt. Ook zijn deze wegen hier en daar verdiept aangelegd om geluidsoverlast te voorkomen en dorpen te ontlasten.

De Snitserdyk bevat daarentegen veel bochten en voert door Dearsum en Tsienzerbuorren. Met hier en daar rotondes en gedeeltes van max. 60 kilometer p/u, is de verbindingsader tussen Sneek en de hoofdstad verouderd en verre van ideaal. Temeer als je dat vergelijkt met de goede bereikbaarheid vanuit Leeuwarden naar de steden Dokkum, Drachten, Heerenveen en Harlingen en vice versa.

Burgemeester Hayo Apotheker heeft n.a.v. de algemene beschouwingen in 2016 gepleit voor een mogelijk alternatief tracé. In het voorjaar van 2017 is e.e.a. bestuurlijk aanhangig gemaakt bij de provincie Dit heeft er niet in geresulteerd dat de weg opgewaardeerd is van een gebiedsontsluitingsweg naar een stroomweg of anderszins. De provincie heeft de verbetering van de bereikbaarheid tussen de steden Sneek – Leeuwarden op de lange baan geschoven.

Tot onlangs. Begin oktober konden we uit de pers vernemen dat de aanleg van een nieuwe weg tussen Sneek en Leeuwarden opnieuw bij de provincie op tafel komt. Gedeputeerde Fokkens noemt de mogelijkheid “nijsgjirrich”. De huidige route is ook volgens haar niet ideaal vooral omdat het berijden van de Snitserdyk veel tijd kost. Je kunt volgens haar vrijblijvend onderzoeken wat het gaat kosten en welk tracé dan mogelijk is. Gedeputeerde Fokkens zegt dat hier serieus naar gekeken moet worden.

Ook in het hoofdlijnenakkoord van het college van B&W is de verbinding N354 Sneek-Leeuwarden opgenomen. Daarin is geschreven dat “nadrukkelijk wordt gekeken naar mogelijke ontwikkelingen die de fysieke verbinding versterken”.

In dat kader heeft de PvdA de volgende vragen:

Vragen:

1. In het hoofdlijnenakkoord van 29 december 2017 is geschreven dat het college nadrukkelijk kijkt naar de mogelijkheden die de fysieke verbinding tussen Sneek en Leeuwarden versterken. We zijn inmiddels bijna 3 jaar verder. Welke acties heeft het college in deze 3 jaren ondernomen om de verbinding te versterken?

A. Heeft u daartoe gesprekken gevoerd met Gedeputeerde Staten? Zo ja hoe vaak, wanneer en wat waren de uitkomsten. Zo neen waarom niet?

B. Welke voorstellen/opties/tracés heeft u ontwikkeld om tot verbetering van de verbinding met Leeuwarden te komen? Zo ja wat zijn deze? Zo nee waarom niet?

C. Heeft u deze voorstellen/opties ook besproken met de provincie? Wat waren de reacties daarop?

2. De N354 ligt niet alleen op het grondgebied van de gemeente Súdwest-Fryslân. Het ligt ook op het grondgebied van de gemeente Leeuwarden.

A. Heeft u ook gesprekken gevoerd met het college van B&W van Leeuwarden om tot een gezamenlijke aanpak/strategie te komen? Wat waren de uitkomsten? Zo nee waarom niet?

B. Is ook het college van B&W van Leeuwarden ook van mening dat verbinding tussen Sneek en Leeuwarden verbeterd moet worden?

3. Gedeputeerde Fokkens heeft namens de provincie ingestemd met een verkennend gesprek over de mogelijkheden van een nieuwe weg.

A. Met welke opties/inzet gaat het college van B&W deze gesprekken in?

B. Wanneer zullen deze gesprekken gaan plaatsvinden en met welke frequentie?

C. Betrekt u de gemeente Leeuwarden daar ook bij?

D. Wilt u de gemeenteraad via de Bestuursrapportage (na de besprekingen) frequent informeren over de voortgang van dit dossier?

Met vriendelijke groet,

Johan Feenstra

Fractievoorzitter PvdA SWF

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden