PKS Sneek stoot Zuiderkerk en Oosterkerk af

SNEEK- Al geruime tijd geleden heeft de kerkenraad van de Protestants Kerk Sneek (PKS) besloten de toekomst in te gaan met één kerkgebouw. Gekozen is voor de Martinikerk. Daarom heeft de kerkenraad ook besloten om de Zuiderkerk en de Oosterkerk, inclusief kosterswoningen, af te stoten.

“Bedrijfsmakelaardij Hoekstra heeft de opdracht gekregen de beide kerkgebouwen (plus kosterswoningen) te verkopen. Dat betekent dat binnenkort de beide kerkgebouwen met kosterswoningen in de verkoop komen en op Funda zullen worden geplaatst”, staat in het Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Sneek, Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns te lezen.

Vanaf 4 oktober zal de Martinikerk gesloten zijn, in de maand oktober zal er eerst groot onderhoud aan het orgel plaatsvinden. En nadat het orgel dan goed is ingepakt zal de vernieuwbouw beginnen. Dat betekent ook dat de geplande kerkdiensten in de Martinikerk verplaatst worden naar de Oosterkerk. De Protestantse gemeente hoopt dat in de loop van 2022 de vernieuwde Martinikerk feestelijk in gebruik kan worden genomen.

Definitieve datum afstoting kerkgebouwen nog niet duidelijk

Op dit moment is het nog niet te zeggen op welke datum de Oosterkerk en de Zuiderkerk definitief afgestoten zullen worden. Om deze afstoting van beide kerkgebouwen te begeleiden, heeft de kerkenraad enige tijd terug een commissie afstoting Zuiderkerk en Oosterkerk ingesteld.

“Ook is nu nog niet bekend of afstoting van de Oosterkerk en de Zuiderkerk op dezelfde datum zal plaatsvinden. De commissie zal ook de mogelijkheid onderzoeken om het verlies van de twee kosterswoningen op enigerlei wijze te compenseren op een manier dat in relatie met de verkoop van de kerkgebouwen twee vervangende woningen voor medewerkers van onze gemeente ontstaan.”

Roerende goederen

“Ook weet de makelaar dat onze gemeente een aantal aard en nagelvast verbonden delen van de af te stoten kerkgebouwen wil verwijderen, om te herplaatsen in de Martinikerk. Denk aan de gebrandschilderde ramen in de Oosterkerk en de ingemetselde plaquette ter nagedachtenis van gevallen gemeenteleden van de PGS tijdens de oorlogsjaren van ‘40-‘45.”

“Over de vraag welke roerende zaken achter blijven bij onze gemeente of mee gaan naar de nieuwe eigenaar, is nog geen enkel besluit genomen. Dat is een onderwerp dat later aan de orde komt. De makelaar weet bovendien dat wij als gemeente gebonden zijn aan de regelgeving van de Kerkorde van de PKN als het gaat om verkoop van een kerkgebouw. Het is in dit verband dan ook belangrijk om te vermelden dat de makelaar op de hoogte is van het feit dat alle onderhandelingen en/of overeenstemmingen geschieden onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Sneek.”

Bron: Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Sneek, Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden