Wetterskip Fryslân investeert in ruimte voor schoon water in polders omgeving Workum

WORKUM- Wetterskip Fryslân start met de verbreding van de sloten in de polders Wirdumer Nieuwland, Hemriksein Zwerver, Offerhaus en Workumer Nieuwland in de omgeving van Workum. Hierdoor wordt schade door wateroverlast en droogte als gevolg van klimaatverandering beperkt. De werkzaamheden duren naar verwachting tot juli 2021. De totale investering van het project is twee miljoen euro.

Verbetering watersystemen

Het waterschap start met het project Klimaatrobuuste Polders waarbij diverse sloten in een viertal polders wordt verbreed. Hierdoor ontstaat er extra waterberging. Bij de verbrede sloten laat het waterschap waterplanten groeien die de ecologische waterkwaliteit verbeteren. Daarnaast voert het waterschap diverse andere werkzaamheden uit, zoals het ophogen van percelen, om het watersysteem toekomstbestendig te maken.

Zo houdt Wetterskip Fryslân het water in de vier polders schoon, is de streek beter beschermd tegen wateroverlast bij extreme neerslag en watertekorten in droge perioden door klimaatverandering. Hiermee voldoet het waterschap ook aan de doelen voor schoon water van de Europese Kaderrichtlijn Water.

Planning werkzaamheden

Begin 2021 startte aannemer Van der Meer met de uitvoering. • Polder Wirdum Nieuwland: januari-april • Polder Offerhaus: februari-maart • Polder Hemriksein Zwerver: februari-juni • Polder Workumer Nieuwland: april-juni In polder Workumer Nieuwland voeren de grondeigenaren een deel van het werk uit.