It Skûlplak, Sneek: 64 nieuwe sociale huurwoningen

Foto impressie van de gemeente SWF

SNEEK- Er is een plan ingediend voor de realisatie van 19 woningen en een gebouw met 45 appartementen aan de Dr. Kuyperlaan, de Goeman Borgesiuslaan en de Troelstrakade, in de volksmond It Skûlplak. De woningen op deze locatie voldeden niet meer aan de eisen van deze tijd en zijn inmiddels gesloopt.

Bestemmingsplanwijziging

Om de herontwikkeling van het gebied mogelijk te maken, moeten er opnieuw afspraken worden gemaakt over de inrichting van dit deel van Sneek. Het college van b&w heeft op 23 maart een positief besluit genomen over de bestemmingsplanwijziging. De gemeenteraad bespreekt dit onderwerp in de vergadering van 29 april.

Over de plannen

Alle woningen worden, net als eerder, aangeboden in de sociale huur sector. Het gaat om twee blokken van zes en één blok van zeven woningen. Het appartementencomplex bestaat uit 45 woningen. De omgeving van het appartementengebouw wordt groen en parkachtig ingericht.

Inspraak omwonenden

Vorig jaar werden de plannen gepresenteerd aan omwonenden van de locatie. Deze plannen werden overwegend positief ontvangen. Omwonenden en andere belangstellenden werden in de gelegenheid gesteld om hun reacties in te dienen tijdens de inzagetermijn van het voorontwerp en tijdens het online inspraakmoment. De ingediende reacties zijn daarna beantwoord en waar nodig verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbeeldkwaliteitsplan.

Het ontwerpbestemmingsplan en -beeldkwaliteitsplan heeft daarna zes weken ter inzage gelegen. Binnen deze termijn is het voor iedereen mogelijk geweest om een zienswijze in te dienen. In totaal hebben wij vier zienswijzen ontvangen. Die hebben niet geleid tot een wijziging in het bestemmingsplan of het beeldkwaliteitsplan. De zienswijzen en de beantwoording daarvan worden samen met het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ter vaststelling voorgelegd aan de raad.