Fanfare yn Sint Maartenskerk fan Sibrandabuorren

SIBRANDABUORREN- Fanfare ‘Ons Ideaal’ út Easterwierrum jowt in optreden yn de Sint Martenstsjerke fan Sibrandabuorren. Op freedtejûn 8 july o.s. jowt de fanfare ‘Ons Ideaal’ út Easterwierrum in Simmerjûn Konsert yn it hert fan Sibrandabuorren, it doarpskultuurhûs de Sint Martenstsjerke.

 

Se sille blaze oant de lei-pannen op de toer begjinne te ratteljen. Eltsenien is fan herte wolkom, de tagong is fergees. Nei ôfrin giet der in ponkje rûn om dizze fanfare te stypjen. Net stinne, mar gewoan derhinne!

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden