Enkête oer de streektalen yn Fryslân

Boarne EBLT

LJOUWERT- De provinsje Fryslân is útein set mei in online enkête oer de streektalen yn Fryslân. Wa’t dêr niget oan hat, en yn in gemeente mei streektalen wennet, kin de enkête oant 15 oktober online ynfolje. It makket dêrby net út oft jo ien fan de streektalen krekt in soad, amper of net brûke.

Ien en oar moat liede ta in nije streektaalatlas én digitale helpmiddels foar de streektalen. De fragelist is hjir te finen: www.fryslan.frl/fy/streektalen.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden