Dichtbondel fan Harm & Sybrig Bethlehem-Martens

Skearnegoutum- Harm en Sybrig Bethlehem- Martens hawwe tegeare in dichtbondel it ljocht sjen litten: Dichtsjend de dagen del

 

De gedichten gean oer doarpsdingen, fakânsje(tiid), sykte en sûnens, relaasjesaken, ûnderwiis mei hjir en dêr ferwizings nei bibelferhalen… tsja, eins fan alles wat men tsjin komme kin op in dei. En dat allegear yn it Frysk.”

“Ek geskikt om yn iepenbiere romtes, sa as doarpshuzen en wachtromtes del te lizzen. In moaie stimulâns om de Fryske taal te lêzen en foardragend kin it samar as muzyk klinke. Dizze bundel bestelle kin fia sybrig@ziggo.nl / 0515-412142/ Fleardyk 6, Skearnegoutum”, sa lit it echtpear witte. “Der lizze ek in oantal eksimplaren by boekhannel van der Velde Snits”.

Dichtsjend de dagen del

84 siden, hurd kaft, 65 gedichten skreaun tusken 2015-2020 troch Sybrich mei foto’s út eigen argyf, €12,50

Utjûn yn eigen behear.

Dichtsjend de dagen del

84 siden, hurd kaft, 65 gedichten en foto’s út eigen argyf, €12,50
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden