Een lintje: Ook Age Bootsma wist nergens van!

Foto Henk van der Veer

Goënga- De heer Age Bootsma was vanmorgen een van de elf gedecoreerden in de gemeente Súdwest-Fryslân die burgemeester Jannewietske de Vries op bezoek kreeg. Dit om hem op de hoogte te brengen dat ‘Omreden fan jo jierrenlange en belangeleaze ynset foar de meiminsken, dêr’t jo in soad ferantwurdelikheid en ynset toand hawwe, hat it Syn Majesteit de Kening hage om jo, hear Age Bootsma, by Keninklik beslút te beneamen ta Lid yn ’e Oarder fan Oranje-Nassau.’

In verband met de coronamaatregelen speldde niet de burgemeester maar Wiepie Bootsma-Wijnja de versierselen bij haar man op de revers. Troubador Bruno Rummler bracht hierna Bootsma een persoonlijke muzikale ode. Even pinkte de gedecoreerde een traantje weg om daarna volop te genieten van het kleine gezelschap, waaronder kinderen en kleinkind, die hem toezongen.

Bij de poat hân

“Jim hawwe mij allegear moai bij de poat hân, ik wist even net wat mij oerkaam”, vertelde Bootsma even later. “Ik tocht dat ik tegeare mei myn frou ophelle wurde soe troch in freon en syn frou. In oare maat soe in lintsje krije en ik hie mij al hielendal taret om dêr in persoanlik fers foar te lêzen. Ik hie it fers justerjûn al útprinte, want ik tocht wij moatte net te lette wêze at se ús ophelje. En dat ik foar sa’n gelegenheid it kolbertsje oan ha moast, koe ik goed begripe. Ik socht der niks achter!"

Zijn vrouw Wiepie hoorde het allemaal met een brede glimlach aan. Uiteraard zat zij in het complot om haar man op het verkeerde been te zetten. “Ik ha der wol in pear sliepeleaze nachten fan hân hear. Je moatte bij alle oppasse wat je sizze. Us pakesizzers út Veghel hiene twa moaie skilderijkes makke en dat woene se pake graach fertelle. Nee, dus!”

Burgemeester Jannewietske de Vries genoot ook zichtbaar van deze plechtige gebeurtenis en het idee om samen met de troubadour op stap te gaan viel dan ook in zeer goede aarde. “En oeral hie Bruno in oare orizjinele tekst hè!”

 

 

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden