College Súdwest-Fryslân wil in krappe tijden juist extra investeren

Foto gemeente SWF

SNEEK- Eerder dit jaar presenteerde de gemeente Súdwest-Fryslân al een sluitende programmabegroting voor de komende vier jaar. De gemeenteraad heeft hier in november mee ingestemd. In deze begroting was vrije ruimte opgenomen. Het college wilde de tijd nemen om deze posten in te vullen en heeft nu een voorstel voor invulling van deze ambities aan de gemeenteraad voorgelegd. De raad neemt hier in februari een besluit over.

“Der is romte om te ynfestjearjen en dy romte wolle we brûke”, benadrukt wethouder financiën, Henk de Boer. De gemeente bevindt zich in een unieke situatie. De rijksbijdrage is hoger dan voorheen en daarnaast is er structureel €5,9 miljoen en incidenteel €9,1 miljoen ruimte om invulling te geven aan ambities. “We sjogge dat guon ynwenners muoite hawwe om de holle boppe wetter te hâlden no 't alles djoerder wurdt. Wy sjogge ek dat ûs maatskippelike organisaasjes sa as mienskipshûsen, sportferieningen, kulturele ynstellings stipe nedich hawwe om u.o. har enerzjy rekkens foldwaan te kinnen. De takomst is minder goed foarsisber en dertroch foar ûs as gemeente ek ûnwis. De hjoeddeiske delgeande ekonomy freget om lef, we moatte no ek doarre om te ynfestearjen. Mei dizze aktualisaasje wolle wy sjen litte dat wy der binne foar ûs ynwenners.”

Waar gaat het geld naartoe?

Met oorlog in Oekraïne, toenemende (gas)prijzen, een nijpend woningtekort en krappe arbeidsmarkt, staan gemeenten voor grote uitdagingen. Daarnaast ligt er een grote wens en noodzaak om te verduurzamen en stikstofuitstoot te reduceren. Bovendien zijn we nog aan het opkrabbelen na een pandemie. Dat alles kost geld. Dit betalen gemeenten niet allemaal uit eigen zak. Ook vanuit het rijk is hier geld voor beschikbaar. Goede fondsenwerving en verbinding maken met Den Haag en Europa is daarom ontzettend belangrijk.

Daarnaast is er veel ruimte voor hulp aan de inwoners die het het hardst nodig hebben. Laagdrempelige hulp, dicht bij de inwoners (SWF Tichtby -toer) en sociale regelingen zoals de energietoeslag moeten uitkomst bieden. Ook komt er een koopkrachtfonds (Stipe Tichtby) en een energiecompensatiefonds voor ontmoetingsplaatsen.

Deze tijd vraagt om innovatieve ideeën. Of het nu gaat om alternatieve woonvormen of manieren om te verduurzamen, Súdwest-Fryslân wil dat stimuleren bij zowel particulieren als ondernemers. Ook schoolgebouwen worden expliciet genoemd als pijler. Kinderen moeten les kunnen krijgen in een gezond en toekomstbestendig gebouw. Ook de weg naar school wordt niet vergeten. Er is ruim begroot voor het verbeteren van verkeersveiligheid.

Uiteraard is er in de grootste landbouwgemeente van Nederland ook aandacht en geld begroot voor ondersteuning van deze sector. Samen met de boeren wil Súdwest-Fryslân plannen maken voor een duurzame toekomst met perspectief voor de landbouwsector.

Bijzonder begrotingsproces

Met een balanstotaal van €315,4 miljoen werd het eerste deel van de begroting in november vastgesteld. Daarmee werd de eerste stap gezet om het coalitieakkoord ‘Grutsk & Tichtby’ vorm te geven. In deze begroting was ruimte gelaten voor nadere invulling. Dat gaat om €5,9 miljoen structureel en €9,1 miljoen incidenteel. Het college heeft nu overeenstemming gevonden hoe dat geld het beste geïnvesteerd kan worden. Die actualisatie van de eerste begroting is nu aan de raad voorgelegd. In een speciale begrotingsraadsvergadering op 2 februari 2023 neemt de raad ook hier een besluit over en kan de gemeente haar inwoners laten weten waar het geld precies aan besteed wordt.

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden