College Súdwest-Fryslân gaat voor nieuwe Klameare in Workum

Foto aangeleverd

WORKUM- Het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân stelt de gemeenteraad in december voor om akkoord te gaan met de bouw van een nieuwe Klameare in Workum, op de plek van de huidige basisschool De Pipegaal, op de locatie Hearewei/Spoardyk in de stad.

Ook vraagt het college aan de raad om garant te staan voor het begrote jaarlijkse exploitatietekort (van €198.000). Aan deze garantstelling verbindt het college wel de verplichting dat gemeente en stichting kultuerhús Klameare zich eendrachtig inspannen om het tekort op termijn terug te brengen tot €150.000.

“Warkum, de trêde stêd yn ús gemeente, fertsjinnet sa’n foarsjenning”, zegt wethouder Bauke Dam, die wijst op het collegeakkoord ‘Grutsk en tichtby’, waaraan de drie collegepartijen PvdA, CDA en FNP zich eerder dit jaar verbonden hebben. “Yn dat akkoart ûnderstreekje wy it belang fan goede foarsjenningen yn doarpen en stêden”, zegt Dam. “Ek jouwe wy oan ynvestearje te wollen yn takomstbestindige moetingsplakken, en it mearfâldich gebrûk derfan te stypjen, ek oerdei.”

In de huidige situatie in Workum is juist de toekomstbestendigheid in het geding, stelt de gemeente vast. De Klameare kampt al sinds de start op deze plek, in het voorjaar van 2016, met de beperkingen van het huidige pand. Dat was tot de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2011 in gebruik als gemeentehuis van Nijefurd.

Dat gemeentehuis werd weliswaar verbouwd, teneinde als kultuerhús dienst te kunnen doen, inclusief bibliotheek en gemeenteloket. Maar de accommodatie voldeed nooit aan de verwachtingen, waardoor een gezonde financiële exploitatie niet mogelijk bleek. De exploiterende stichting teerde zodoende jaarlijks in op het eigen vermogen. De gemeente moest financieel bijspringen om te voorkomen dat de deuren gesloten moesten worden. 

De stad verlangde terug naar de oude Klameare, die in 2015 verdween, om (in het kader van het Friese Merenproject) plaats te maken voor de huidige passantenhaven aan de Skil/Nonnestrjitte.

Door de nieuwbouw verwachten het bestuur van de stichting kultuerhús Klameare en de gemeente “nij fjoer en faasje, en nije kânsen”, zegt Dam. Bestuursvoorzitter Tom Houtsma van de Klameare is verheugd dat het “nu eindelijk zo ver is, na ruim drie jaar voorbereiding” dat het college het licht op groen heeft gezet “voor nieuwbouw op een prachtlocatie”. Hij zegt “vol vertrouwen” te zijn over een positief besluit van de gemeenteraad.

“Fansels steane wy tegearre, gemeente en bestjoer fan de Klameare, foar in útdaging”, vult Dam aan. “It is no ek oan Warkum om sjen te litten dat de stêd grut ferlet hat fan dit nije gebou en in nij begjin.” Ook de bibliotheek verhuist mee. Gestreefd wordt de nieuwbouw in 2025 in gebruik te kunnen nemen. Voor de huidige Klameare wordt een nieuwe bestemming gezocht.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden