Berenklauw in de tuinen van Epemastate

YSBRECHTUM- Fotografe Wytske Heida ‘strúnt’ regelmatig in de tuinen van landgoed Epemastate van Ysbrechtum om er fraaie foto’s te maken.

“Juster wie ik wer ris oan'e kuier yn de tunen fan Epemastate. Besûnder hoe oars de sfear yn it park no is yn fergeliking mei fan't maitiid. Yn plak fan lytse bosktulpkes groeie en bloeie der no mânshege beareklauwen. Prachtich moai! Fanwege de kâns op yrritaasjes by minsken is in grut part fuorthelle, in kealslach. Gelokkich binne der noch genôch prachtige planten oer bleaun”, schrijft Wytske.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden