Jan Luimstra, van doarpsbelang over realisatie dertig nieuwbouwwoningen: “In Scharnegoutum bouwt men niet voor leegstand”

SCHARNEGOUTUM - Doarpsbelang Scharnegoutum/ Loënga wil graag dertig nieuwbouwwoningen in Scharnegoutum realiseren.

Het gaat daarbij vooral om woningen voor starters en ouderen. De vereniging wil hiermee de doorstroming bevorderen. De nieuwbouw biedt ook kansen voor de komst van een gezondheidscentrum en voor de basisschool, die het aantal leerlingen de afgelopen jaren zag dalen. “Er is in ons dorp een grote woningvraag. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat er geen leegstand zal ontstaan als er nog gebouwd gaat worden”, aldus secretaris Jan Luimstra.

Scharnegoutum is een heel leefbaar dorp met allerlei actieve verenigingen en een divers winkelaanbod, vertelt Jan Luimstra, secretaris van doarpsbelang Scharnegoutum/Loënga. “In het dorp zijn ook veel vrijwilligers actief bij onder meer de kerk, het dorpshuis, de natuurstichting en de verenigingen.” Samen met de andere bestuursleden onderhoudt Luimstra regelmatig contact met de gemeente Súdwest-Fryslân. “Hierbij gaat het om tal van zaken, zoals het onderhoud aan het groen, waaronder maaiwerkzaamheden en het verwijderen van onkruid. Mede door onze herhaalde verzoeken is ook de weg Scharnegoutum-Ysbrechtum deels mooi opgeknapt. Datzelfde geldt voor De Zwettewei.” Ook is hij blij met de vijftien extra parkeervakken, die enkele maanden geleden op De Terp zijn gerealiseerd. “Hiermee lijken de parkeerproblemen in de straat opgelost te zijn.”

Inmiddels wordt met de gemeente gesproken over mogelijke woningbouw. “De gemeente heeft ons om een concrete onderbouwing van onze wensen gevraagd. Deze hebben we ingediend. Vervolgens gaat Súdwest-Fryslân hierover in gesprek met het provinciebestuur”, legt Luimstra uit.

Dertig woningen

De Vereniging van Dorpsbelang Scharnegoutum – Loënga bestaat inmiddels honderd jaar. “In deze tijdsspanne ontwikkelde Scharnegoutum zich van een kleine kern van enkele elkaar kruisende straten tot een compact dorp, dat bij gepleegde nieuwbouw steeds snel volstroomde. Inmiddels zien we dat te koop aangeboden woningen gemiddeld binnen enkele weken worden verkocht, vaak tegen koopsommen boven de vraagprijs. Daarom wij ervan overtuigd dat in Scharnegoutum geen leegstand zal ontstaan als er gebouwd gaat worden.”

Dorpsbelang wil graag dertig nieuwe woningen realiseren op de plek die de voormalige gemeente Wymbritseradiel aanwees in het Bestemmingsplan Wonen Scharnegoutum Langaerd/Zwette. Luimstra licht toe: “Hier werden in twee fasen ruim zestig woningen gebouwd. De bewoners van de eerste particulier gebouwde woningen in fase 1 van dit plan vestigden zich hier in 2003, de laatsten van fase 2 in 2008. De derde fase, die vijf jaar later zou aanvangen, eveneens bedoeld voor dertig woningen, is in verband met gewijzigde inzichten over toekomstige woonbehoeften in Fryslân, niet meer tot ontwikkeling gekomen. De Gemeente Wymbritseradiel wijzigde het bestemmingsplan vervolgens in 2009 in bestemming ‘groen’.”

Als het aan het dorpsbelang ligt, worden deze plannen weer hervat. “In Scharnegoutum bouwt men niet voor leegstand”, benadrukt de secretaris. “Er is al een aantal jaren sprake van een behoorlijke vraag naar woonruimte in het dorp, met name bij jonge starters op de woningmarkt en bij ouderen die op zoek zijn naar een levensloopbestendige woning. Deze vragen bereiken ons niet alleen uit Scharnegoutum, maar ook uit omliggende kleinere dorpen. Scharnegoutum zit voor woningzoekenden echter al zo’n tien jaar op slot en wij zien veel potentiële bewoners naar Sneek of elders verdwijnen.”

Gewenste woningtypen

Dorpsbelang wil graag starterswoningen bouwen, die betaalbaar zijn voor jongeren. “Ook zijn deze huizen geschikt voor stellen, die wanneer het gezin groeit op zoek gaan naar ruimere huisvesting. Ze maken dan plaats voor nieuwe starters op de woningmarkt en hiermee wordt de doorstroming bevorderd. Het dorp kan op deze wijze voor langere termijn nieuwe kansen bieden aan deze doelgroep.”

Eenzelfde beeld heeft de stichting voor ogen bij woningtypen die voldoen aan de wensen van ouderen. “Zij zoeken naar woningen met een slaapkamer en badkamer op de begane grond. Wanneer de zorgvraag toeneemt en deze woonvorm niet meer volstaat, heeft deze doelgroep verzorging in zorgcentra nodig. Ook dit kan de doorstroming kansen bevorderen voor opeenvolgende generaties.”

Gezondheidscentrum

Een geheel andere ontwikkeling is de wens van de twee in Scharnegoutum actieve huisartsen, Hornstra uit Boazum en Jansen uit Sibrandabuorren, om een gezondheidscentrum c.q. groepspraktijk te realiseren. Luimstra: “Beide heren naderen de pensioenleeftijd en zijn op zoek naar opvolgers. Ze denken dat zij hun praktijken in deze dorpen niet zullen kunnen overdragen, omdat de nieuwe generatie artsen, in meerderheid vrouwen, geen eigen praktijk wensen maar deelname in een groepspraktijk, vaak ook op deeltijdbasis.”

Het plan voor een Gezondheidscentrum willen de artsen met de al aanwezige overnamekandidaten verder uitwerken. “Daarbij lieten zij hun oog vallen op de locatie Langaerd/Zwette vanwege de beschikbare ruimte, bereikbaarheid en de aangename omgeving. Wij vrezen dat, wanneer deze plannen geen doorgang vinden, er een reëel risico ontstaat dat onze regio zonder huisartsenzorg komt te zitten.”

Behoud voorzieningen

Ook voor basisschool Op’e Hichte is uitbreiding van het aantal woningen wenselijk. “Het aantal leerlingen van de basisschool is in de loop der jaren teruggelopen van 200 naar 140. Enkele schoollokalen zijn inmiddels niet meer volledig in gebruik. De schoolleiding bevestigt dat er capaciteit is voor meer leerlingen. De bouw van extra woningen in het dorp kan hierin bijdragen. Het lijkt ons evident dat het behouden van het voorzieningenniveau in het dorp gebaat is bij een toename van het aantal woningen. Ook het bevorderen van meer doorstroommogelijkheden komt het dorp ten goede en gaat krimp van het aantal inwoners tegen of kan dit zelfs voorkomen.”Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden