Azc in Sneek blijft tot 2026: Mogelijk verkennende gesprekken over permanente opvang

Foto Henk van der Veer

SNEEK-Het asielzoekerscentrum in de wijk Noorderhoek in Sneek mag daar in de huidige vorm nog eens vijf jaar blijven, tot in 2026. Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân hebben daar toestemming voor gegeven.

 

Contract voor 10 jaar

De verlenging komt niet uit de lucht vallen, want meteen in 2016, toen het azc in Sneek de eerste bewoners verwelkomde, was al bekend dat de gemeente en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een contract hadden gesloten voor maximaal tien jaar. “Toen is wel afgesproken dat het COA na vijf jaar bekijkt of de noodzaak voor opvang in Sneek er nog steeds is”, zegt burgemeester Jannewietske de Vries. 

Dat is nu het geval. “Het COA heeft ons om verlenging gevraagd en dat verzoek is nu gehonoreerd”, zegt De Vries. “Volgens het wijkplatform Noorderhoek sluit de voortzetting ook aan bij de verwachtingen in de buurt.” In het Sneker azc is nu plaats voor maximaal 600 asielzoekers.

Permanente huisvesting

Nieuw is dat het COA met de gemeente in gesprek wil om te verkennen of een meer permanente opvang mogelijk is op de huidige plek in Sneek. Voordat het college deze gesprekken voert, wil het graag instemming van de gemeenteraad. Daarom wordt de gemeenteraad op 4 maart gevraagd “in beginsel mee te werken” aan een haalbaarheidsonderzoek.

Wethouder Mark de Man gaat als portefeuillehouder Wonen de eventuele gesprekken met het COA coördineren. “Het college voelt zich maatschappelijk verantwoordelijk om specifieke doelgroepen in onze samenleving te blijven ondersteunen”, zegt De Man. “We willen de tijd nemen voor een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek.” In het onderzoek wordt ook de mening van de buurt meegenomen.

Als uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat permanente huisvesting van het COA in Sneek mogelijk is, volgt het gebruikelijke traject met de gemeenteraad voor de aanpassing van het bestemmingsplan.

Duurzame gebouwen

In de praktijk betekent permanente huisvesting dat de bestaande tijdelijke gebouwen van het azc worden vervangen door duurzame (stenen) gebouwen, waardoor het centrum humaner en vriendelijker oogt. Bovendien gaat het om een veel langere looptijd in verband met een investering voor dertig jaar.

Daarnaast zal het permanente centrum minder bewoners huisvesten. Het gaat om zo’n 350 tot 450 plekken waarvan 100 flexibel. Met de flexibele plekken wil het COA veranderingen opvangen in het aantal te huisvesten vluchtelingen. Deze plekken kunnen dan eventueel ook worden ingezet voor andere woningzoekenden, zoals studenten, spoedzoekers of arbeidsmigranten. Deze vorm van opvang heet ROL: regionale opvanglocatie.

Nieuwe Wet inburgering

Het COA streeft ernaar om in zo’n ROL vooral asielzoekers te huisvesten die in Nederland mogen blijven, de zogeheten ‘evident kansrijke asielzoekers’. Voor hen worden zodoende activiteiten ontplooid die gericht zijn op inburgering, integratie en huisvesting in de regio Fryslân.

Deze opzet van asielopvang heeft een nauwe relatie met de nieuwe Wet inburgering. Deze nieuwe wet, die vermoedelijk per 1 januari 2022 van kracht wordt, geeft gemeenten de regie over de uitvoering van de inburgering. Nu ligt de regie nog bij de statushouder zelf.

‘Goed voorbeeld’

Súdwest-Fryslân ziet het azc in Sneek “als een goed voorbeeld van deze vernieuwing”. In het azc kunnen taallessen worden gevolgd, is een repaircafé gestart en zijn er diverse activiteiten in de werkplaats.

Verder speelt een azc-voetbalteam tegen clubs uit Sneek, helpen de azc-bewoners met schoonmaakacties in de wijk en doen ze vrijwilligerswerk in het verzorgingshuis. Wethouder De Man: “Het COA en de locatiemanager investeren in deze ontwikkeling en zo leren de bewoners van een azc en de wijk elkaar kennen en leren ze ook van elkaar.”