Theater - Teatergroep FJOER spilet 'Mutsen'

Teatergroep FJOER spilet dit jier ‘Mutsen’, in stik fan Christa Warmerdam yn De Trilker. Sneintemiddei 29 jannewaris 2023 13.30 oere Kaarten graach reservearje info@letterfretter.nl It ferhaal giet oer seis suskes, seis ferskillende froulju. Elk mei harren eigen problemen en eigenaardichheden. Dochs geane se alle jierren in wykein mei elkoar fuort. Net mei syn seizen, mar altyd mei syn fiven. Yn it ferline ha twa suskes mei elkoar brutsen. Dit jier komt de ferlerne sus ûnferwachts lâns. Dit liedt foar de ien ta in flinke botsing en foar de oaren ta komyske situaasjes. Dochs ha alle susters ien ding wat harren bynt: it ferline. Mutsen is in komeedzje fan dizze tiid. Regy: Afke Toren Lûd en ljocht: Sieger Rinsma Spilers: Annemarie van der Wal Baukje Stavinga Annemarie Martens Janneke Grijpma (Menaam) Geeke Wijbenga Janneke Grijpma (Stiens)

Adres
Locatie De Trilker
Straat marsherne 2
Postcode 8644VT
Plaats Dearsum
Land Nederland
Telefoon 0515848264
E-mail adres info@letterfretter.nl
Evenement informatie
Entree 12,50
Datum 29-1-2023 13:30 - 15:25
Categorieën Theater