Burgemeester Jannewietske de Vries: Nijjiersresepsje alle jierren yn in oare’village’

0

Sneek/Snits- Tijdens een drukbezochte nieuwjaarsreceptie heeft burgemeester Jannewietske de Vries vandaag haar eerste ‘Nijjierstaspraak’ in het Atrium van Sneek gehouden. Dat zal voorlopig ook de laatste keer zijn geweest: “Ik wol rûnom op’en paad wêze yn’e gemeente. It hiele jier troch. Mar ek mei dizze nijjiersresepsje. Dy is fan no ôf alle jierren yn in oare ‘village’, doarp of stêd”,zei de burgemeester aan het einde van haar Friestalige nieuwjaarstoespraak, die aangekondigd werd door Harmen de Vries, Stadomroeper van IJlst.

In die toespraak (‘ik ha no al in seare kiel fan al it praten’) stak De Vries de loftrompet over de verschillende burgerinitiatieven in de gemeente Súswest-Fryslân. Zij refereerde daarbij aan haar introductie van de Hayo Apothekerlezing begin november: It takes a village to save a planet. No, dan meie wy yn ús hanen knipe. Wy hawwe 89 fan dy ‘villages’yn ús gemeente.”

Betrokkenheid

De burgemeester prees de betrokkenheid van de inwoners van haar gemeente en noemde ‘de drean fan Heech om selsfoarsjend te wurden. Tal fan wurkgroepen hâlde harren dwaande mei  de grienfoarsjenning, duorsume enerzjy, tagonklikheid en ferfier’. Ook was de eerste burger van Súdwest-Fryslân te spreken dat er in de dorpen Sibranduren, Ga en Tersoal geen schoolstrijd was ontstaan om hun eigen school te behouden: “Yn stee fan ’e barrikaden op om foar elk plak fêst te hâlden oan ’e eigen skoalle, hawwe sy de koppen byinoar stutsten om mei-inaor te soargjen foar in goede ûnderwiisfoarsjenning yn’e buert”.

In de afgelopen maanden dat De Vries nu burgemeester van SWF is heeft ze al met veel betrokken mensen kennis gemaakt: “Ik wol dus dat it mei elkenien yn dizze gemeente goed giet, dat elk him of har hjir thús fielt. En frij fielt om it bêste út him- of harsels te heljen. Josels wêze kinne en it ferskil meitsje foar en mei in oar, mei-inoar. Dêr giet it om.”

Lof voor de Culturele Hoofdstad activiteiten

Verder zag de burgemeester nog even terug op het Culturele Hoofdstadjaar 2018. Ook hier een en al lof voor alle activiteiten die er ook in SWF waren: “Fan ‘De Sân fan Sânfird’oant ‘Het Fluitschip’ yn Hylpen. Fan ‘Bakzeuntjes’ yn Arum oant ‘Skeltemania’ yn Skettens. En fan ‘De Wylde Boerinne’yn Drylts, ‘Anna Maria’ yn Wiuwert, ‘Wy jouwe gjin krimp’ yn Wytmarsum oant ‘At the Watergate’ yn Snits. Mei de ynset fan al dy frijwilligers.

Raadsleden: Fuotten stevich yn’e klaai of op it fean sette

Voor de gemeenteraadsleden  en de medewerkers van SWF  had De Vries nog een opdracht: “It is oan’e gemeente om derfoar te soargjen dat safolle mooglik minsken harren heard fiele. Ik wol dan ek ús riedsleden en ús meiwurkers op it hert drukke dat sy harren fuotten stevich yn’e klaai of op it fean sette en witte wat der spilet yn’e hiele gemeent. Dat is in belangrike opjefte yn in grutte gemeente dy’t oeral tichteby wêze wol. Mearderheden en minderheden ferbine. Dy útdaging gean ik graach mei jim oan.”

Na de toespraak drukte de aimabele eerste burger de handen van de vele bezoekers en wenste iedereen ‘Folle lok en seine!’

Henk van der Veer

 

 

 

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend